Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Credit Agricole: Opłata drogowa zmniejszy siłę nabywczą konsumentów o ponad 4 mld zł

Obecnie trwają w Sejmie prace nad utworzeniem tzw. Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dr g wojewódzkich. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, wejście jej w życie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój regionalny poprzez poprawę dostępności infrastruktury komunikacyjnej i tym samym warunków prowadzenia działalności gospodarczej. FDS będzie działał na analogicznych zasadach jak Krajowy Fundusz Drogowy - informują eksperci Credit Agricole.


Autor: Credit Agricole
Data: 17-07-2017, 11:41
fot. pixabay.com.pl

Głównym źródłem finansowania FDS będzie tzw. opłata drogowa, polegająca na wprowadzeniu stawki 20 gr pobieranej za litr paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Zgodnie z szacunkami rządu ustalenie takiej opłaty powinno zapewnić wpływy na poziomie ok. 4-5 mld zł rocznie. Dla porównania, stanowią one jedną piątą wydatków z budżetu państwa związaną z funkcjonowaniem programu Rodzina 500+ (24-25 mld zł w 2018 r.) i połowę kosztów wynikających z obniżenia wieku emerytalnego (10,2 mld zł w 2018 r.). Przychody z opłaty drogowej zostaną podzielone po połowie jako przychody FDS i Krajowego Funduszu Drogowego. W poniższej analizie przedstawiamy oczekiwany przez nas wpływ wprowadzenia opłaty drogowej na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce. Rozważamy dwa scenariusze: scenariusz bazowy, zgodny z naszą kwartalną prognozą makroekonomiczną oraz scenariusz alternatywny, uwzględniający efekty wprowadzenia opłaty drogowej - informuje Credit Agricole.

- Na potrzeby naszej analizy założyliśmy, że przedstawione powyżej zmiany wejdą w życie od sierpnia br. Zakładamy, że opłata drogowa zostanie w całości przerzucona na konsumentów poprzez podwyżkę cen paliw. Biorąc pod uwagę, że do przedstawionej w projekcie ustawy stawki należy doliczyć VAT, opłata drogowa zwiększa cenę litra każdego rodzaju paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz) o ok. 25 gr. Przy bieżącym poziomie cen paliw oraz przyjmując strukturę ich spożycia zgodnie z koszykiem inflacyjnym, oznacza to efektywną podwyżkę cen paliw o ok. 6%. Koszt paliw do prywatnych środków transportu stanowił w ub. r. 4,83% wszystkich wydatków gospodarstw domowych. Tym samym bezpośredni impuls inflacyjny wynikający z wprowadzenia opłaty drogowej zmaterializuje się jako wzrost dynamiki cen ogółem o 0,3 pkt. proc. w horyzoncie 12 miesięcy od przyjęcia ustawy w porównaniu do scenariusza bazowego. Należy jednak pamiętać, że wzrost cen paliw przyczynia się do zwiększenia wydatków gospodarstw domowych nie tylko w sposób bezpośredni, ale powoduje on również wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw (m.in. poprzez wzrost kosztów transportu). Te koszty zostają w dużej mierze przerzucone na konsumenta w finalnych cenach usług i towarów. W celu oszacowania całkowitych efektów cenowych wprowadzenia opłaty drogowej posłużyliśmy się naszym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, na podstawie którego przygotowujemy nasze prognozy kwartalne. Wspomniane powyżej zależności zostały w nim uwzględnione w równaniu opisującym inflację bazową (jedną ze zmiennych ją objaśniających jest opóźniona o jeden kwartał dynamika cen paliw). Na podstawie naszych symulacji, pośrednie efekty wprowadzenia opłaty drogowej przyczynią się do podniesienia ścieżki inflacji bazowej o ok. 0,1 pkt. w porównaniu do scenariusza bazowego. W rezultacie, łączny wpływ efektów bezpośrednich i pośrednich przyczyni się do zwiększenia tempa wzrostu cen ogółem o ok. 0,4 pkt. proc. w horyzoncie jednego roku od uchwalenia w porównaniu do scenariusza bazowego. Wtórne efekty cenowe związane z waloryzacją stawki opłaty drogowej w kolejnych latach (o wskaźnik inflacji) będą miały zaniedbywalny wpływ na tempo wzrostu cen w Polsce - czytamy w raporcie Credit Agricole. 

Zdaniem ekspertów wyższe ceny paliw oddziałują nie tylko w kierunku wzrostu inflacji, ale mają również wpływ na realną sferę gospodarki. - Zarysowany powyżej wzrost cen przyczyni się – przy pozostałych warunkach niezmienionych – do spadku realnych wynagrodzeń, a w konsekwencji również zmniejszenia siły nabywczej gospodarstw domowych o 0,4%, czyli ok. 4,5 mld zł. Wyniki symulacji z wykorzystaniem naszego modelu kwartalnego wskazują, że rzeczywisty spadek konsumpcji będzie mniejszy niż wynikałoby to bezpośredniego uwzględnienia przedstawionego powyżej impulsu inflacyjnego. Po pierwsze, wzrost cen przyczyni się do nasilenia presji płacowej, co będzie oddziaływało w kierunku zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń o ok. 0,1 pkt. proc. w porównaniu do scenariusza bazowego. Tym samym realna dynamika wynagrodzeń obniży się tylko o 0,3 pkt. proc. w horyzoncie roku od wprowadzenia opłaty. Po drugie, zmiany płac nie przekładają się w stosunku jeden do jednego na zmiany spożycia prywatnego. Zgodnie z teorią ekonomii, gospodarstwa domowe dążą do wyrównania poziomu swojej konsumpcji w czasie. Negatywne szoki dochodowe są przez nie łagodzone poprzez korzystanie ze zgromadzonych oszczędności lub zaciąganie kredytów. Takie zachowanie konsumentów jest uwzględnione w strukturze naszego modelu. W rezultacie, biorąc pod uwagę wzrost nominalnych wynagrodzeń oraz mechanizm wygładzania spożycia prywatnego, wprowadzenie opłaty drogowej przyczyni się do spadku realnej dynamiki konsumpcji prywatnej o 0,1 pkt. w horyzoncie jednego roku. Oznacza to, że realne spożycie prywatne obniży się o ok. 1,1 mld zł w porównaniu do scenariusza bazowego - informują analitycy.

- Wprowadzenie opłaty drogowej oddziałuje w kierunku podniesienia ścieżki inflacji przedstawionej w naszej czerwcowej prognozie, zgodnie z którą w II poł. br. tempo wzrostu cen w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Jedocześnie opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o czerwcowej inflacji stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy. Uważamy, że wypadkowa tych dwóch czynników będzie neutralna dla naszej prognozy inflacji przedstawionej w scenariuszu bazowym. W rezultacie negatywny wpływ impulsu inflacyjnego na realną dynamikę spożycia prywatnego będzie zaniedbywalny. Głównym czynnikiem ryzyka dla przyjętych przez nas założeń są trudności związane z oszacowaniem, w jakim stopniu producenci paliw uwzględnią opłatę drogową w finalnej cenie paliwa. Możliwy jest scenariusz, w którym koncerny paliwowe kontrolowane przez Skarb Państwa (PKN Orlen, Lotos) będą prowadziły strategię mającą na celu trwałe zwiększenie udziału w rynku. W tym celu mogą one opóźnić podwyżki cen paliw lub wprowadzać je stopniowo. W takim scenariuszu wpływ opłaty drogowej na wzrost inflacji będzie odpowiednio mniejszy i bardziej rozłożony w czasie - informuje Credit Agricole.

© Portal Spożywczy 2019-10-21 12:20:23