Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny żywności - raport IERiGŻ

W maju 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,8%, w tym żywności o 0,8%, a napojów bezalkoholowych o 0,6%. Podrożały wszystkie grupy produktów żywnościowych, z wyjątkiem jaj i warzyw - informuje IERiGŻ w raporcie.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ IERiGŻ
Data: 28-07-2017, 09:06
fot. shutterstock

Najbardziej zwiększyły się ceny owoców (o 5,8%), tłuszczów jadalnych (o 2,7%) i artykułów mięsnych (o 1,3%). Wzrost cen owoców był efektem istotnej zwyżki cen cytrusów (o 15,1%), owoców pestkowych (o 12,4%) i jabłek (o 10,9%). Spośród tłuszczów najbardziej podrożały margaryny (o 4,3%) i masło (o 2,6%), przy wzroście cen olejów o 1,5% oraz tłuszczów wieprzowych o 0,8%.


Wzrostowi cen mięsa wieprzowego o 2,8% i drobiowego o 1,1% towarzyszył niewielki spadek cen wołowiny (o 0,2%). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za cukier i wyroby cukiernicze (o 0,7%, w tym za cukier o 0,2%, a wyroby cukiernicze o 0,8%), artykuły mleczarskie (o 0,5%, w tym twarogi o 0,8%), ryby i owoce morza (o 0,4%) oraz pieczywo i produkty zbożowe (o 0,3%, w tym mąkę o 1,8%, makarony o 0,8%, a pieczywo o 0,1%).


Tańsze niż przed miesiącem były natomiast jaja (o 0,9%) i warzywa (o 2,6%), głównie za sprawą niższych cen warzyw świeżych o 8,0%. Zmiany cen poszczególnych rodzajów warzyw były różnokierunkowe. Obniżyły się m.in. ceny pomidorów (o 29%), sałaty (o 10%) i kalafiorowatych (o 5%), a wzrosły - ogórków (o 30,5%), kapusty (o 22,8%), marchwi i buraków (o 6-7%) oraz ziemniaków (o 17,7%).

Jak informują analitycy IERiGŻ w raporcie w maju 2017 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 3,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2016 r., przy wzroście łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9%. Wzrost cen żywności wyniósł 3,9%, a napojów bezalkoholowych 1,2%. Podrożały wszystkie podstawowe grupy produktów spożywczych, z wyjątkiem warzyw. Najbardziej zwiększyły się ceny cukru (o 13,8%) oraz tłuszczów (o 12,3%), w tym masła o 22,7%. Wzrost cen owoców o 8,1% był konsekwencją mniejszej niż przed rokiem podaży spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi (wiosennymi przymrozkami). Do wzrostu cen mięsa i jego przetworów (o 5,9%) przyczyniła się głównie znacząca zwyżka cen mięsa wieprzowego (o 14,2%) i wędlin (o 5,3%). Ceny mięsa wołowego podniosły się o 2,9%, przy stabilizacji cen drobiu. W maju za jaja konsumenci musieli zapłacić o 5,5% więcej, a za artykuły mleczarskie o 4,5% więcej niż rok wcześniej. Spośród artykułów mleczarskich najbardziej podrożały sery dojrzewające i topione (o 7,0%) oraz jogurty (o 5,8%).

Ceny ryb i owoców morza zwiększyły się przeciętnie o 4,0%, w tym ryb i owoców morza suszonych, solonych i wędzonych o 8,0%, ryb świeżych o 5,8%, a mrożonych o 1,9%. W stosunkowo niewielkim stopniu, bo o 1,8% wzrosły średnie ceny dżemów, miodu, czekolady i wyrobów cukierniczych. Więcej niż przed rokiem konsumenci płacili również za produkty zbożowe (przeciętnie o 1,7%), w tym za pieczywo o 2,2%, makarony o 1,8%, ryż o 1,2%, a kasze i ziarna zbóż o 0,9% więcej. Nieznacznie tańsza niż w maju ub.r. była natomiast mąka (o 0,2%). Łączne ceny warzyw obniżyły się o 2,2%. Zadecydował o tym głównie spadek cen marchwi o 32,7%, cebuli o 14,4% i ziemniaków o 13,9%. Jednakże za pomidory i ogórki należało zapłacić odpowiednio o 10,4 i 18,3% więcej niż przed rokiem.

W maju br. napoje bezalkoholowe były średnio o 1,2% droższe niż rok wcześniej. Wzrost cen kawy wyniósł 2,7%, herbaty 2,3%, soków owocowych i warzywnych 1,2%, a wód mineralnych 0,7%.

- W pierwszych miesiącach 2017 r. żywność była jedną z najsilniej drożejących grup towarów i usług konsumpcyjnych. W maju br., w ujęciu rocznym, bardziej niż żywność podrożały jedynie towary i usługi związane z transportem (o 4,2%), w tym paliwa do prywatnych środków transportu o 7,6%. Wzrosty opłat związanych z transportem i wyższe ceny żywności miały decydujący wpływ na ukształtowanie się wskaźnika inflacji podnosząc go odpowiednio o 0,39 i 0,87 pkt. proc. Można przypuszczać, że także w kolejnych miesiącach br. żywność będzie głównym czynnikiem inflacjogennym, z uwagi na spodziewany wzrost dynamiki cen owoców w następstwie strat związanych z przymrozkami w Polsce oraz wśród pozostałych znaczących europejskich producentów owoców - czytamy w raporcie IERiGŻ.

Korzystne tendencje na rynku pracy, wzrost dochodów ludności i poprawa nastrojów  konsumentów przyczyniły się do podtrzymania dodatniej dynamiki sprzedaży detalicznej żywności. W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 4,5% wyższe niż przed rokiem, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 17,5%.

W końcu maja br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,4% i była o 0,3 pkt. proc. mniejsza niż przed miesiącem i o 1,7 pkt. proc. mniejsza niż przed rokiem. Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju do 5,4% r/r wobec 4,1% w kwietniu. Nominalne tempo wzrostu płac osiągnęło najwyższy poziom od stycznia 2012 r. W ujęciu realnym, po skorygowaniu wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w maju br. do 3,4% r/r wobec 2,1% w kwietniu. Z danych GUS wynika, że w maju br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, zwiększyła  się o 2,1%.

Według metodologii Eurostatu (HICP), w maju 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, w UE-28 ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, a w strefie euro i w Polsce spadły po 0,1%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. przeciętny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w UE-28 wzrósł o 1,6%, w strefie euro o 1,4%, a w Polsce o 1,5%. Najniższą
roczną stopę inflacji odnotowano w Irlandii (0,0%), Rumunii (0,5%) oraz Danii i Holandii (po 0,7%), a najwyższą – w Estonii (3,5%), na Litwie (3,2%) i w Wielkiej Brytanii (2,9%).

Jak wynika z raportu IERiGŻ ceny żywności w maju br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, w UE-28 i w strefie euro wzrosły przeciętnie po 0,3%. Żywność podrożała w dwudziestu krajach, potaniała w sześciu, a w dwóch pozostałych - jej ceny nie uległy zmianie. Najwyższy wzrost cen żywności odnotowano w Słowenii (o 2,4%), na Cyprze (o 1,3%), w Estonii (o 1,2%) oraz na Węgrzech i Słowacji (po 1,1%). W Polsce wyniósł on 0,7%. Mniej niż w kwietniu za żywność płacili mieszkańcy Grecji (o 1,4%), Belgii (o 0,9%) oraz Bułgarii, Litwy, Malty i Finlandii (o 0,4-0,6%). W Niemczech i Francji ceny żywności były stabilne. W maju br. w UE-28 ceny żywności były o 1,7% wyższe, a w strefie euro o 1,4% wyższe niż w analogicznym miesiącu ub.r.

W 24 krajach przewyższyły one poziom sprzed roku, a w czterech pozostałych były niższe niż rok wcześniej. Najwyższy ich wzrost odnotowano w Estonii (o 6%), Czechach (o 4,5%), Bułgarii (o 4,0%), na Słowacji (o 3,5%) i w Polsce (o 3,1%), a spadek – w Irlandii (o 2,2%), Finlandii (o 1,0%) oraz w Belgii i Grecji (po 0,3%). Według FAO, w maju 2017 r., w porównaniu z poprzednim
miesiącem, światowe ceny żywności wzrosły przeciętnie o 2,2%.

Podrożały cztery z pięciu monitorowanych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. produkty mleczne (o 5,1%), oleje roślinne (o 4,7%), mięso (o 1,5%) i zboża (o 1,4%). Potaniał natomiast cukier (o 2,3%). Wzrost cen produktów mlecznych był efektem wysokiej dynamiki cen masła spowodowanej rosnącym popytem wewnętrznym w Unii Europejskiej i Ameryce Północnej. O wzroście cen olejów zadecydowały głównie zwyżki cen oleju palmowego i sojowego. Wzrostowi światowych cen wieprzowiny i wołowiny towarzyszyła stabilizacja cen drobiu. Do wzrostu cen wieprzowiny przyczynił się utrzymujący się wysoki popyt w UE oraz wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj mięsa ze strony Chin i Korei. Ceny wołowiny zwiększyły się głównie w wyniku ograniczeń eksportowych z Oceanii. Spadkowi cen cukru (zapoczątkowanemu w lutym br.) sprzyjała stopniowa odbudowa światowych zapasów cukru po dwóch latach ich spadku.

W maju br. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 10,1% wyższy niż rok wcześniej. Zadecydował o tym wzrost cen produktów mlecznych (o 50,8%), mięsnych (o 11,2%) i olejów roślinnych (o 3,3%). Niższe niż przed rokiem były ceny zbóż (o 2,9%) i cukru (o 5,2%).

© Portal Spożywczy 2019-11-15 04:09:00