Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: Pogarsza się opłacalność przetwórstwa i eksportu ryb

W I półroczu 2017 roku pogorszyła się opłacalność przetwórstwa i eksportu sektora rybnego. Średnia cena transakcyjna uzyskiwana w wywozie zwiększyła się o 2,5 proc. do 11,30 zł/kg wagi żywej, natomiast w przywozie o 9,1 proc. do 9,68 zł/kg - informuje w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: IERiGŻ
Data: 18-09-2017, 11:31

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 96,7 tys. ton i były o 5,9 proc. niższe niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Zwiększyły się połowy szprotów (o 14,6 proc. do 60,1 tys. ton) oraz łososi (dwukrotnie do 4,0 tys. sztuk), a wyładunki pozostałych ważniejszych gatunków ryb były niższe niż przed rokiem.

Największy spadek odnotowano w połowach dorszy (o 38,2% do 3,9 tys. ton) oraz storni (o 27,2% do 8,7 tys. ton). Połowy śledzi zmniejszyły się o 23,3% do 19,8 tys. ton. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec lipca 2017 r. wyniosło: dla szprotów 81,3%, dla śledzi 39,6%, dla dorszy 38,5%, a dla łososi 66,6%.

W I półroczu 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 212,7 tys. ton i była o 1,8% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Utrzymuje się bardzo niska produkcja ryb wędzonych, którą zmniejszono o 28,3% do 32,4 tys.
ton. Ograniczono zarówno produkcję wędzonych łososi (o 21,9% do 22,8 tys. ton), jak pozostałych gatunków ryb (o 40,0%% do 9,7 tys. ton).

Podaż pozostałych produktów z zakładów przetwórczych była w analizowanym okresie podobna jak przed rokiem (świeżych i chłodzonych filetów – 27,7 tys. ton, mrożonego mięsa z ryb morskich – 4,8 tys. ton oraz marynat – 37,6 tys. ton) lub zwiększyła się.

Największe wzrosty wystąpiły w grupie całych, mrożonych ryb morskich (o 11,8% do 11,2 tys. ton), filetów solonych (wzrost o 11,1% do 4,5 tys. ton), mrożonych filetów z ryb morskich (o 10,3% do 17,2 tys. ton) oraz konserw i prezerw (o 6,4% do 33,1 tys. ton).

W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie rosły (najbardziej łososi, makreli i dorszy). W konsekwencji wydatki importowe zwiększyły się w analizowanym okresie o 5,9% do 4,10 mld zł, przy 2,0% spadku jego wolumenu (do 261,8 tys. ton).

Nieznacznie wyższa niż przed rokiem była natomiast wielkość eksportu o 2,9% do 251,5 tys. ton, ale wpływy z wywozu produktów rybnych wzrosły znacznie, bo o 9,4% do 4,04 mld zł.

W I półroczu 2017 r. poprawiło się ujemne saldo handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami i wyniosło 57 mln zł, wobec 175 mln zł deficytu notowanego na koniec I półrocza 2016 r.

W I półroczu 2017 r. najbardziej zwiększył się wolumen eksportu ryb świeżych i chłodzonych (ponad 2,2-krotnie do 39,3 tys. ton), głównie pod wpływem rozpoczęcia przez flotę dalekomorską połowów błękitków (15,9 tys. ton) oraz zwiększonego eksportu burtowego szprotów (z 11,9 do 18,2 tys. ton). Bezpośrednio ze statków bałtyckich i dalekomorskich sprzedano w portach obcych łącznie w I półroczu
2017 r. ok. 68 tys. ton ryb, tj. o ok. 2/3 więcej niż rok wcześniej.

W strukturze wartościowej eksportu ryb, owoców morza oraz ich przetworów podstawowe znaczenie mają ryby wędzone, filety i mięso z ryb oraz przetwory i konserwy rybne. Ich łączny wolumen sprzedaży w I półroczu 2017 r. był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej (134,3 tys. ton), przy 8,6% przyroście wartości wywozu (do 3,65 mld zł).

W strukturze ilościowej importu dominują produkty o niewielkim stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórni (ryby świeże, chłodzone, mrożone oraz filety i mięso z ryb). W strukturze gatunkowej importu największy udział miały łososie (26,1% wolumenu), następnie śledzie (14,0%), dorsze (10,7%), makrele (10,1%) oraz mintaje (7,8%). Przywóz
tych pięciu gatunków ryb wyniósł w I półroczu 2017 r. 179,7 tys. ton i był o 1,1% mniejszy niż rok wcześniej, natomiast wydatki zwiększyły się o 9,6% do 3,12 mld zł.

W czerwcu i lipcu 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów utrzymywały się w trendzie wzrostowym. W lipcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego ceny wzrosły średnio o 3,6%, natomiast w relacji do grudnia 2016 r. wzrost wyniósł 2,1%. Średnioroczne tempo przyrostu cen było wyższe i wyniosło 4,4% wobec 4,7% wzrostu cen detalicznych mięsa, o 4,0% wyższych cenach mleka i serwów i o 3,6% wyższych cenach żywności i napojów bezalkoholowych
ogółem.

W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, najbardziej zdrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone i solone (o 7,9%) oraz ryby świeże i chłodzone (o 6,9%), przy wzroście cen pozostałych grup produktów o 1,8-2,7%.

© Portal Spożywczy 2019-11-18 07:11:43