Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Otmuchów zwiększyła przychody w I półr. 2017 o ponad 7 proc.

Grupa Otmuchów zwiększyła skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej w pierwszym półroczu 2017 roku o ponad 7 proc., ale zanotowała stratę z działalności kontynuowanej. Z kolei zysk netto grupy z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 1,57 mln zł wobec ponad 37 mln zł straty rok wcześniej.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 29-09-2017, 11:26
fot. grupaotmuchow.pl

ZPC Otmuchów podała, że skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w I półroczu 2017 roku wyniosła 113 288 tys. PLN. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 8 052 tys. PLN, czyli o 7,7 proc.

ZPC Otmuchów poinformowała, że wyższe przychody były przede wszystkim efektem wzrostu sprzedaży w segmencie słodyczy, którego sprzedaż wzrosła o 8 416 tys. PLN, czyli o 11,5 proc. do 81 300 tys. PLN.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi w wysokości 702 tys. PLN, w porównaniu do (-) 26 869 tys. PLN w okresie porównawczym.

- Wynik pozostałej działalności operacyjnej za okres I półrocza 2016 roku obciąża odpis z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 26 307 tys. PLN. Skorygowane o wspomniany odpis saldo z pozostałej działalności operacyjnej w okresie porównawczym wyniosło (-) 562 tys. PLN. Wpływ na omawianą nadwyżkę w okresie I półrocza 2017 roku miały przede wszystkim takie pozycje jak: otrzymane odszkodowania i kary umowne w łącznej kwocie 891 tys. PLN oraz zmiana odpisów aktualizujących zapasy w kwocie 470 tys. PLN – podano w raporcie.

Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł 1 667 tys. PLN względem (-) 26 368 tys. PLN (wynik z działalności operacyjnej za okres I półrocza 2016 roku skorygowany o wyżej wspomniany odpis wyniósł (-) 61 tys. PLN).

- W efekcie powyższych Grupa Kapitałowa w pierwszym półroczu 2017 roku zanotowała stratę z działalności kontynuowanej w wysokości (-) 195 tys. PLN, względem (-) 26 606 tys. PLN w okresie porównawczym (skorygowany zysk netto za okres I półrocza 2016 roku wyniósł (-) 299 tys. PLN) - podano.

Zysk netto grupy Otmuchów z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł natomiast 1,57 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku wobec 37,6 mln zł straty w takim samym okresie roku 2016.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Grupa jako działalność zaniechaną zakwalifikowała działalność prowadzoną przez dwie spółki zależne tj. spółkę Jedność Sp. z o.o. oraz spółkę Aero Snack Sp. z o.o. W związku ze sprzedażą przez Emitenta po okresie sprawozdawczym wszystkich udziałów w spółce Jedność Sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jako działalność zaniechaną Grupa kwalifikuje spółkę Aero Snack Sp. z o.o.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego ZPC Otmuchów sprzedała za kwotę 10.022.710 zł wszystkie posiadane udziały spółki zależnej Jedność Sp. z o. o., która była objęta procesem dezinwestycyjnym.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 4 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi Otmuchów Marketing Sp. z o.o., Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. oraz Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. 

© Portal Spożywczy 2019-10-17 13:24:48