666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: W 2017 roku spadło spożycie ryb w Polsce

Przeciętne spożycie ryb i owoców morza liczone na mieszkańca wyniosło w 2017 r. 12,48 kg wobec 13,11 kg w 2016 r. Spośród głównych gatunków ryb najbardziej ograniczono konsumpcję łososi oraz dorszy, a wyraźnie zwiększono spożycie makreli i morszczuków - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "Rynek rolny - marzec 2018".


Autor: IERiGŻ
Data: 27-03-2018, 15:53
fot. shutterstock

W 2017 r., według wstępnych danych, połowy ryb na Bałtyku wyniosły 136,85 tys. t i były o 1,3% mniejsze niż w roku poprzednim. Spadek połowów wynikał przede wszystkim z bardzo niskiego wykorzystania kwoty połowowej dorszy. Połowy dorszy zmniejszyły się w porównaniu z 2016 r. o blisko 30% do zaledwie 7,32 tys. t, przy kwocie wynoszącej 12,06 tys. t.

Duży spadek wyładunków odnotowano także w przypadku ryb płaskich (o 27% do 11,02 tys. t), ale wielkość to była porównywalna do osiąganej przez rybaków w latach wcześniejszych. Połowy śledzi utrzymały się na poziomie roku poprzedniego (43,53 tys. t), a wyładunki szprotów zwiększyły się o 16,3% do 69,86 tys. t.

Dobre wyniki osiągnięto w połowach łososi, które zwiększyły się o 68% do 6,10 tys. sztuk. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec 2017 r. wyniosło: dla szprotów 92,2%, dla śledzi 79,8%, dla dorszy 60,7%, a dla łososi 44,5%. Wartość połowów bałtyckich liczona w cenach pierwszej sprzedaży ryb wyniosła w 2017 r. 203,8 mln zł i była o 9,2% niższa niż rok wcześniej. Niższe były
głównie ceny skupu szprotów.

W 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego
(zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 443,08 tys. t i była o 1,1% mniejsza niż w roku poprzednim. Zmniejszono przede wszystkim produkcję ryb wędzonych (o 16,0% do 74,48 tys. t), w tym wędzonych łososi o 10,0% do 54,42 tys. t. Produkcja ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz mrożonego mięsa z ryb nie zmieniła się w porównaniu z 2016 r. i wyniosła 64,25 tys. t, natomiast filetów rybnych świeżych i chłodzonych zwiększyła się o 5,6% do 62,62 tys. t. Wyraźnie zwiększono także produkcję w grupie solonych filetów (o 11,4% do 11,48 tys. t).

Produkcja wyrobów wysokoprzetworzonych (konserw, prezerw, marynat, wyrobów garmażeryjnych
i pozostałych przetworów) zwiększyła się o 2,0% do 228,51 tys. t. Największy udział miały marynaty 35,6%. Podstawowym gatunkiem wykorzystywanym w przetwórstwie pogłębionym były tradycyjnie śledzie (108,16 tys. t, spadek o 0,4%). Największy wzrost produkcji w tej grupie produktów odnotowano natomiast w przypadku makreli (o 7,8% do 15,48 tys. t), a najbardziej ograniczono produkcję przetworów z łososi (o 13,2% do 9,20 tys. t).

W 2017 r. zwiększyły się obroty handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami, ale tempo wzrostu było w porównaniu z latami poprzednimi relatywnie niewielkie. Wyjątek stanowiła tylko wartość eksportu, która wzrosła zdecydowanie bardziej niż jego wolumen pod wpływem wysokich cen uzyskiwanych ze sprzedaży wędzonych łososi i pstrągów.

Według wstępnych danych wywóz produktów rybołówstwa wyniósł w 2017 r. 472,8 tys. t o wartości 8,53 mld zł i był odpowiednio o 0,7% i 8,3% większy niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył się natomiast o 1,0% do 575,0 tys. t, przy 0,6% wzroście wydatków na zakup ryb, owoców morza
oraz ich przetworów (do 8,73 mld zł).

W 2017 r. najbardziej zwiększył się wolumen eksportu ryb świeżych i chłodzonych (blisko 2-krotnie do 46,5 tys. t), głównie pod wpływem rozpoczęcia przez flotę dalekomorską połowów błękitków
(15,9 tys. t) oraz zwiększonego eksportu burtowego szprotów (z 13,1 do 20,3 tys. t). W 2017 r. bezpośrednio ze statków bałtyckich i dalekomorskich sprzedano w portach obcych łącznie ok. 94,7 tys.
t ryb, tj. o ok. 24% więcej niż rok wcześniej.

W strukturze wartościowej eksportu sektora rybnego podstawowe znaczenie mają ryby wędzone, filety i mięso z ryb oraz przetwory i konserwy rybne. W 2017 r. wolumen eksportu tych grup produktów wyniósł 279,5 tys. t i był o 2,4% większy niż rok wcześniej, przy 8,2% przyroście wartości wywozu (do 7,82 mld zł). W ujęciu gatunkowym największą wartość wywozu miały łososie (4,82 mld zł, wzrost o 11,9%), śledzie (0,66 mld zł, spadek o 6,4%) oraz dorsze (0,58 mld zł, wzrost o 9,2%).

W imporcie dominowały produkty o niewielkim stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórni (ryby świeże, chłodzone, mrożone oraz filety i mięso z ryb). W strukturze gatunkowej importu największy udział miały łososie (28,1% wolumenu), następnie śledzie (16,2%), dorsze (9,4%), makrele (8,3%) oraz mintaje (7,5%). Przywóz tych pięciu gatunków ryb wyniósł w 2017 r. 399,4 tys. ton i był o 2,1% większy niż rok wcześniej, natomiast wydatki zwiększyły się o 1,7% do 6,64 mld zł. Wielkość importu netto zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,3% i wyniosła 217,3 tys. t (w ekwiwalencie masy żywej). Średnia cena transakcyjna uzyskiwana w wywozie zwiększyła się o 2,4% do 12,09 zł/kg, natomiast w przywozie o 0,4% do 9,45 zł/kg masy żywej.

Według wstępnych danych podaż ryb na rynek krajowy wyniosła w 2017 r. 480,7 tys. t (masy żywej ryb) i była o 4,8% niższa niż w roku poprzednim. Przeciętne spożycie ryb i owoców morza liczone na mieszkańca wyniosło 12,48 kg (13,11 kg rok wcześniej). Spośród głównych gatunków ryb najbardziej ograniczono konsumpcję łososi (o 25,3% do 0,65 kg/mieszkańca) oraz dorszy (o 15,2% do 0,89 kg/mieszkańca), a wyraźnie zwiększono spożycie makreli (o 32,1% do 1,07 kg/mieszkańca) i morszczuków (o 15,0% do 0,46 kg/mieszkańca). W strukturze konsumpcji podobnie jak w latach poprzednich dominowały śledzie (2,67 kg/mieszkańca, spadek o 4,8%) oraz mintaje (2,60 kg/mieszkańca, spadek o 1,1%). 

© Portal Spożywczy 2020-02-26 12:30:46