Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Tarczyński podpisał wstępną umowę sprzedaży zakładu mięsnego za 28 mln zł

Tarczyński poinformował o negocjacjach i o podpisaniu umowy przedwstępnej w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi zakład produkcji mięsnej w Sławie. Umowa sprzedaży ma zostać podpisana do 15 sierpnia 2018 roku, a wartość transakcji to 28 mln zł. Po transakcji produkcja realizowana będzie w pozostałych dwóch zakładach w Ujeźdźcu Małym i Bielsku-Białej.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 16-05-2018, 20:03
fot. Tarczyński SA

Zarząd Tarczyński („Spółka", "Emitent") przekazał informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez zarząd spółki w dniu 13.03.2018 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Zarząd spółki podał, że w dniu 13.03.2018 roku rozpoczął proces negocjacji mających na celu, na bazie kolejnych etapów rozmów, wypracowanie parametrów zbycia przez Tarczyński zorganizowanej część przedsiębiorstwa Spółki, którą stanowi zakład produkcji mięsnej w Sławie.

- W ocenie Spółki niezwłoczne opublikowanie informacji o rozpoczęciu ww. negocjacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez negatywny wpływ na ich wyniki oraz na relacje z podmiotami biorącymi udział w rozmowach - podano.

- Powodem ujawnienia ww. informacji poufnej jest fakt, iż w dniu 16.05.2018 roku Spółka oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego "SŁAWA" spółka z o.o. ("Kupujący") zawarły umowę przedwstępną, w której zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ("Umowa przyrzeczona") zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji mięsnej w Sławie. Strony zobowiązały się do zawarcia Umowy przyrzeczonej w terminie 14 (czternaście) dni od daty doręczenia Kupującemu wezwania Spółki do zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 roku – podała spółka Tarczyński.

Wartość powyższej transakcji sprzedaży ustalona została na 28 mln zł. Strony ustaliły, że zapłata nastąpi w następujący sposób: kwota 10 mln zł wpłacona zostanie przed zawarciem Umowy przyrzeczonej, tytułem zadatku, a kwota 18 mln zł wpłacona zostanie w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przyrzeczonej.

- Decyzja o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została podjęta w celu optymalizacji produkcji, koncentracji produkcji w pozostałych zakładach, co pozwoli na ograniczenie kosztów w tym kosztów logistyki. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wpłynie na obniżenie łącznej wielkości produkcji Emitenta, która, po transakcji, będzie realizowana w pozostałych dwóch zakładach zlokalizowanych w Ujeźdźcu Małym i Bielsku-Białej – podała też spółka.

© Portal Spożywczy 2019-01-17 04:11:28