666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Firma Goodvalley zaniepokojona zmianami w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

- Kolejna zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw nie rozwiązuje nabrzmiałych problemów, a spowoduje dalsze rozdrobnienie struktury gospodarstw rolnych w Polsce – mówi Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający firmy Goodvalley.


Autor: informacja prasowa
Data: 07-06-2019, 14:50
fot. mat. pras.

Najnowsza ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyniosła nie tylko zmiany w przepisach o sprzedaży ziemi dla indywidualnych rolników, ale zmieniła również warunki działalności większych gospodarstw rolnych. Eksperci wskazywali, że dla dużych przedsiębiorców z tej branży może oznaczać ona zakończenie działalności, a dla pracowników – utratę zatrudnienia. 7 czerwca w Człuchowie debatę na ten temat zorganizowała firma Goodvalley.

Mimo upływu lat od czasów PGR-ów , nie wszyscy zdają sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w polskiej ziemi, a także możliwości współistnienia gospodarstw o różnej wielkości i specjalizacji.

- Polskie rolnictwo przeszło od 1989 r. istotne zmiany, które z jednej strony wydatnie zwiększyły jego konkurencyjność (wyrazem tego są duże zyski z eksportu żywności), jednak utrwaliło, a nawet zwiększyło regionalne różnice w poziomie rozwoju rolnictwa – ocenia dr Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Niewątpliwym problemem pozostaje duże rozdrobnienie gospodarstw, szczególnie widoczne w Polsce Południowo-Wschodniej. Prowadzi to do niepełnego wykorzystania możliwości naszego rolnictwa, gdyż nadal większość parametrów efektywnościowych w Polsce jest na niskim poziomie – podkreśla ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dodaje on również -Obserwując procesy koncentracyjne zachodzące na świecie (np. w Chinach , USA czy Rosji, a w mniejszym stopniu w UE), konieczne jest przyspieszenie zmian w polskim rolnictwie. O jego konkurencyjności będą decydować gospodarstwa wielkoobszarowe. Polska ma bardzo duży potencjał w tym zakresie, niezbędne jest tylko odpowiednie ukierunkowanie rozwoju – podsumowuje dr Benedykt Pepliński.

Koncentracja ułatwia dostosowywanie się gospodarstw do potrzeb odbiorców, a także odpowiadanie na wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów powoduje, że chętniej sięgają oni po produkty, które są wytwarzane w sposób zrównoważony.

– Jak tłumaczy dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, zrównoważona produkcja nie jest czymś zupełnie nowym: – Kiedyś skupiano się na wzroście efektywności produkcji, nie zwracając zbytnio uwagi na to, że takie działania skutkują redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dziś duże gospodarstwa rolne są w stanie wdrażać nowoczesne, a nawet innowacyjne metody produkcji zwierzęcej. Rozwiązania technologiczne obejmują żywienie zwierząt, dobór materiału hodowlanego, utrzymanie zwierząt, ale też np. zagospodarowywania nawozów naturalnych. Ich wdrażanie sprawia, że efektywność prowadzonej produkcji wzrasta, a emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w przeliczeniu na jednostkę pozyskanego produktu maleje – podkreśla ekspert.

Wnioski z konferencji i przykłady z życia codziennego pokazują, że skala inwestycji w dużych gospodarstwach oddziałuje bezpośrednio na okolicznych mieszkańców. Przykładowo, biogazownie Goodvalley w woj. zachodniopomorskim i pomorskim, oprócz produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, są w stanie wytworzyć prąd dla kilkunastu tysięcy gospodarstw. Pozwalają też zmniejszyć inne uciążliwości produkcji rolnej dla otoczenia (typu odpady, zapach.). Dzięki inwestycjom w źródła energii odnawialnej możliwe jest uzyskanie tzw. zerowego śladu węglowego.. Działania podejmowane przez większe gospodarstwa mogą z kolei stanowić przykład dla mniejszych rolników na to, jak działać na rzecz najbliższego otoczenia.

Zrównoważona produkcja to pożądany kierunek rozwoju polskiego rolnictwa. Wbrew pozorom więksi przedsiębiorcy rolni muszą na co dzień mierzyć się z większymi przeszkodami. Poza większą skalą obciążeń administracyjnych i finansowych oraz brakiem dopłat systemowych do rozwiązań proekologicznych, napotykają na dodatkowe problemy z dzierżawą gruntów od KOWR i blokowaniem inwestycji. Zachodzące zmiany mogą prowadzić do utraty konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej i spowolnić inwestycje w naszym kraju.

- Kolejna zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw nie rozwiązuje nabrzmiałych problemów, a spowoduje dalsze rozdrobnienie struktury gospodarstw rolnych w Polsce – mówi Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający firmy Goodvalley. – Podobna sytuacja miała już miejsce w 2012 r., kiedy największym producentom rolnym odebrano 30% dzierżawionych od Państwa gruntów, argumentując, że zostaną one wykorzystane na powiększenie małych gospodarstw. W efekcie wyłączono z dzierżawy 62 tys. hektarów ziemi, a po 3 latach od tych wydarzeń ok. 6 tys. hektarów dobrej ziemi leżało odłogiem. Mogła ona pozostać w rękach dotychczasowych dzierżawców i przynosić im dochód.

Ponieważ niedługo wygasa termin wieloletnich dzierżaw gruntów, a resort rolnictwa wyklucza ich przedłużenie, dokona się kolejny akt w procesie kroczącego wywłaszczenia i pozbawiania dzierżawców ich praw, jednak tym razem konsekwencje gospodarcze i społeczne będą dużo bardziej dotkliwe – podsumowuje.

 

© Portal Spożywczy 2020-02-20 18:07:31