666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ile UE zwraca za walkę z ASF?

Unia Europejska od 2014 roku na zwalczanie ASF wydała 131,3 mln euro, z czego 26,7 mln euro otrzymała Polska - czytamy na farmer.pl.


Autor: farmer.pl
Data: 23-11-2019, 11:07
fot. pixabay.com

Europoseł Krzysztof Jurgiel informuje, że Polska uzyskała od 2014 roku z UE 5,1 mln EUR na środki nadzwyczajne (wszystko w 2014 roku), a  21,6 mln EUR na programy monitorowania i zwalczania choroby.

To niewielka część wydatków unijnych na te cele: UE w latach 2014-2019 na zwalczanie ASF przeznaczyła całkowity budżet w wysokości 131,3 mln EUR -  69,3 mln EUR na środki nadzwyczajne wprowadzone przez państwa członkowskie oraz 62 mln EUR na programy monitorowania i zwalczania choroby wprowadzane przez państwa członkowskie.

Europoseł tłumaczy, że Unia Europejska, wymagając określonych standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzi, roślin i zwierząt, przyczynia się jednocześnie do finansowania środków wprowadzanych przez państwa członkowskie, by ten cel osiągnąć. W przypadku różnych wydatków odnoszących się do zdrowia zwierząt i ich dobrostanu (tj. np. dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, zapobieganiu ryzyku dla zdrowia ludzi zwierząt) Unia udziela wkładu finansowego między innymi w postaci dotacji (tę materię reguluje rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r.).

Są one przeznaczone na środki nadzwyczajne oraz programy weterynaryjne („Programy zwalczania, kontroli i nadzoru nad chorobami zwierząt i chorobami odzwierzęcymi”).

Maksymalna stawka dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, natomiast może zostać zwiększona do 75% w przypadku, gdy co najmniej dwa państwa członkowskie podejmują wspólnie działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt lub roślin oraz co do tych państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej UE. W razie wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt maksymalna stawka wkładu finansowego może zostać zwiększona do 100% kosztów kwalifikowanych, jeśli działania mają na celu niedopuszczenie do ofiar w ludziach lub istotnych zakłóceń gospodarczych w UE lub są specyficznymi zadaniami przyjętymi w ramach wieloletnich programów prac lub są realizowane w państwach trzecich.

Jeżeli chodzi o wydatki na środki nadzwyczajne, w tej kategorii zawarte są:

• koszty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi lub zabiciu, w granicach wartości rynkowej takich zwierząt, gdyby nie zostały dotknięte chorobą;

• koszty uboju lub zabicia zwierząt oraz powiązane koszty transportu;

• koszty odszkodowań dla właścicieli za wartość zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, w granicach wartości rynkowej tych produktów bezpośrednio przed podejrzeniem wystąpienia lub potwierdzeniem wystąpienia choroby;

• koszty czyszczenia, dezynsekcji i odkażania gospodarstwa i wyposażenia, w oparciu o epidemiologię i właściwości patogenu;

• koszty transportu i zniszczenia skażonych pasz i, gdy nie ma możliwości odkażania, skażonego wyposażenia;

• koszty zakupu, przechowywania, dysponowania lub dystrybucji szczepionek i przynęt oraz koszty samego szczepienia, jeśli działania te wynikają z decyzji lub zatwierdzenia Komisji;

• koszty transportu i unieszkodliwienia zwłok;

• w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, wszelkie inne koszy niezbędne do zwalczania choroby.

Programy weterynaryjne są rocznymi lub wieloletnimi programami państw członkowskich mającymi na celu zwalczanie i kontrolę określonych chorób zwierząt (m.in. ASF; w tej kategorii mieści się też np. ptasia grypa czy wścieklizna). W ramach tych programów do dotacji mogą kwalifikować się poniesione przez państwa członkowskie:

• koszty pobierania próbek od zwierząt;

• koszty badań (tylko zestawów do badań, odczynników i możliwych do zidentyfikowania materiałów eksploatacyjnych użytych specjalnie do przeprowadzenia tych badań oraz kosztów personelu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie badań)

• koszty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi lub zabiciu, w granicach wartości rynkowej takich zwierząt, gdyby nie zostały dotknięte chorobą;

• koszty uboju lub zabicia zwierząt;

• koszty odszkodowań dla właścicieli za wartość zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, w granicach wartości rynkowej tych produktów bezpośrednio przed podejrzeniem wystąpienia lub potwierdzeniem wystąpienia choroby;

*koszty zakupu, przechowywania, szczepienia, dysponowania lub dystrybucji dawek szczepionek lub szczepionek i przynęt wykorzystanych do programów;

• koszty czyszczenia, odkażania i dezynsekcji gospodarstwa i wyposażenia oraz w oparciu o epidemiologię i właściwości patogenu; oraz

• w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, koszty poniesione w związku z realizacją innych koniecznych środków.

Stawka zwrotu (50%, 75%, 100%) poniesionych kosztów jest więc ustalana indywidualnie dla każdego państwa członkowskiego. Przykładowo, decyzją Komisji 3 Polsce zwrócono 75% kosztów kwalifikowanych zgłoszonych za 2014 r.

Jeśli chodzi o harmonogram w zakresie planów weterynaryjnych, państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji plan krajowy, mający się rozpocząć w kolejnym roku do dnia 31 maja danego roku.

Komisja do dnia 30 listopada przekazuje państwom członkowskim informację o zakwalifikowanych planach i tymczasowej kwocie przyznanej na ten plan. Natomiast do dnia 31 stycznia ostatecznie zatwierdza te plany decyzją o udzieleniu dotacji.

Rozporządzenie nie przewiduje natomiast terminów w zakresie składania wniosków o dotacje na środki nadzwyczajne. Są one kwalifikowane od daty zgłoszenia Komisji wystąpienia choroby, a ich płatność dokonywana jest po przeprowadzeniu przez Komisję oceny.

Europoseł Krzysztof Jurgiel przekazuje też informację uzyskaną od komisarza ds. zdrowia:

Pod koniec października 2019 r. Polska przedłożyła Komisji ostatnią aktualizację w zakresie kosztów poniesionych na środki nadzwyczajne przeznaczone na walkę z ASF w roku 2018 i 2019. Dokumentacja ta jest w trakcie oceny i decyzja określająca wkład finansowy UE powinna zostać wydana do końca bieżącego roku. Na chwilę obecną całkowite koszty zgłoszone przez Polskę wyniosły 10 mln EUR, z czego UE mogłaby sfinansować maksymalnie 75%. Jak z tego wynika, trwa jeszcze „ocena” wniosku z 2018 roku, dotyczącego „wydatków nadzwyczajnych”.

© Portal Spożywczy 2020-01-21 11:56:19