Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARR: Produkcja i ceny wieprzowiny będą spadać

Ceny wieprzowiny oraz drobiu w okresie od września do grudnia br. będą spadać, zaś wołowina podrożeje - podaje Agencja Rynku Rolnego w kwartalnej prognozie. Produkcja wieprzowiny w tym roku znacząco spadnie rdr, zaś wzrośnie produkcja wołowiny oraz drobiu.


Autor: PAP
Data: 08-07-2013, 12:49
ARR ocenia, że spożycie wieprzowiny w 2013 r. może ulec zmniejszeniu o 1-2 kg na mieszkańca w porównaniu z 2012 r.

"W związku z przewidywanym utrzymaniem się cen detalicznych wieprzowiny na wysokim poziomie, spożycie tego mięsa w 2013 r. może ulec zmniejszeniu o 1-2 kg na mieszkańca w porównaniu z 2012 r." - napisano w kwartalnej prognozie.

Analitycy ARR przewidują, że we wrześniu 2013 r. kg żywca wieprzowego kosztować będzie 5,60-5,90 zł, zaś w grudniu 2013 r. 5,40-5,80 zł.

"Aktualny stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, pomimo zwiększonego importu świń, wskazują, że krajowa produkcja żywca wieprzowego w całym 2013 r. będzie znacząco mniejsza niż w roku poprzednim. IERiGŻ-PIB szacuje, że produkcja żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2013 r. była o 10 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 1.050 tys. ton. W drugiej połowie 2013 r. produkcja może być również o około 10 proc. mniejsza niż w porównywalnym okresie 2012 r. i może wynieść 950 tys. ton" - dodano.

Eksperci Agencji przewidują, że w 2013 r. pod koniec lipca w Polsce może być o około 8 proc. mniej trzody chlewnej ogółem niż przed rokiem, a w końcu listopada - o około 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Z uwagi na malejącą krajową podaż żywca wieprzowego IERiGŻ-PIB przewiduje, że w 2013 r., pomimo osłabienia złotego wobec euro, import wieprzowiny wyniesie około 800 tys. ton, tj. o 11 proc. więcej niż w 2012 r. Natomiast eksport wieprzowiny może wzrosnąć o 6 proc., do około 620 tys. ton" - dodano.

"Decydujący wpływ na wysokość krajowych cen skupu żywca wołowego w prognozowanym okresie będą miały ceny wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro, ponieważ około 80 proc. polskiej produkcji wołowiny jest eksportowane, głównie do krajów UE" - napisano w prognozie.

"Wzrost produkcji wołowiny w Polsce, bariera popytu krajowego na to mięso i rosnąca konkurencja na rynku unijnym ze strony dostawców wołowiny z krajów trzecich spowodują, że w 2013 r. krajowe ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie niższym niż w 2012 r." - dodano.

Eksperci ARR przewidują, że we wrześniu 2013 r. kg żywca wołowego kosztować będzie 6,10-6,40 zł, zaś w grudniu 2013 r. 6,20-6,60 zł.

"W związku z wysokimi cenami mięsa wołowego, w 2013 r. konsumpcja wołowiny w Polsce prawdopodobnie utrzyma się na bardzo niskim poziomie, zbliżonym do notowanego w roku poprzednim" - dodano.

Zdaniem ekonomistów struktura pogłowia bydła daje podstawę do prognozowania wzrostu produkcji żywca wołowego w 2013 r.

"Według szacunku IERiGŻ-PIB w pierwszym półroczu 2013 r. produkcja żywca wołowego w Polsce mogła ukształtować się na poziomie około 360 tys. ton, tj. o 5 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2012 r." - napisano.

"(...) w drugiej połowie 2013 r. produkcja wołowiny w Polsce może wynieść około 380 tys. ton, tj. o 1 proc. więcej niż przed rokiem. W całym 2013 r. produkcja żywca wołowego w Polsce prawdopodobnie wyniesie 740 tys. ton, tj. o 3 proc. więcej niż w roku poprzednim" - dodano.

IERiGŻ-PIB prognozuje, że w całym 2013 r. polski eksport wołowiny i cielęciny może wzrosnąć do około 325 tys. ton, tj. o 1 proc. w porównaniu z 2012 r., a import może wynieść około 20 tys. ton, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę zwiększony popyt wewnętrzny na mięso drobiowe oraz duże zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony krajów UE, ceny kurcząt brojlerów w drugiej połowie 2013 r. mogą kształtować się na poziome wyższym niż w analogicznym okresie 2012 r." - napisano w prognozie.

Uwzględniając wahania sezonowe ekonomiści ARR prognozują, że przeciętne ceny skupu kurcząt brojlerów we wrześniu mogą wynieść 4,10-4,30 zł/kg, zaś w grudniu 3,90-4,20 zł/kg.

"W 2013 r. przewidywany jest dalszy wzrost produkcji drobiu do około 2.440 tys. ton. Wzrost produkcji będzie stymulowany nadal rosnącym popytem na mięso drobiowe z uwagi na przewidywane wysokie ceny mięsa czerwonego. Mniejsza dynamika wzrostu produkcji drobiu w porównaniu z 2012 r. będzie rezultatem rosnących kosztów produkcji i prognozowanego spowolnienia wzrostowej tendencji w eksporcie" - napisano.

Agencja oczekuje, że w całym 2013 r. eksport może wynieść około 700 tys. ton, tj. o 12 proc. więcej niż w 2012 r.

"Przewiduje się, że w całym 2013 r. przywóz drobiu do Polski może być o 5 proc. większy niż w 2012 r. i wynieść około 90 tys. ton. Podobnie jak w latach poprzednich import drobiu będzie miał głównie charakter uzupełniający w zaopatrzeniu rynku krajowego w tanie mięso drobiowe do przetwórstwa" - dodano. -

Zdaniem ARR wzrostowa tendencja w popycie na drób prawdopodobnie utrzyma się (...) w 2013 r. "Większej konsumpcji drobiu będzie sprzyjał przewidywany wysoki poziom cen mięsa wieprzowego i wołowego, zarówno z produkcji krajowej, jak i z importu" - napisano.

Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB, w 2013 r. spożycie drobiu w Polsce może wynieść 27,5 kg na mieszkańca i częściowo zrekompensować spadek spożycia wieprzowiny. Mniejsza niż w 2012 r. dynamika przyrostu spożycia będzie wynikiem spodziewanej bariery popytowej wynikającej ze spadku siły nabywczej krajowych konsumentów" - dodano.

© Portal Spożywczy 2019-10-14 02:58:24