Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Szef Tesco krytykuje plany torysów ws. unijnego referendum

 • Autor: PAP
 • Data: 19-04-2015, 22:21

- Nie­pew­ność wokół re­fe­ren­dum w spra­wie człon­ko­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii w UE może spra­wić, że wiele wiel­kich firm opu­ści kraj - ostrzegł dzi­siaj szef trze­ciej na świe­cie sieci su­per­mar­ke­tów Tesco. Prze­pro­wa­dze­nie gło­so­wa­nia za­po­wie­dzie­li rzą­dzą­cy to­ry­si.

Prze­ko­na­nie o tym, że ist­nie­je ry­zy­ko opusz­cze­nia Unii przez Wiel­ką Bry­ta­nię, może wpły­nąć na de­cy­zje in­we­sto­rów - oświad­czył John Allan, który od marca jest pre­ze­sem Tesco.

- W Lon­dy­nie mie­ści się wię­cej re­gio­nal­nych i świa­to­wych sie­dzib firm niż w ja­kim­kol­wiek innym mie­ście na świe­cie. Nie­któ­re z tych sie­dzib mo­gły­by re­la­tyw­nie bez­bo­le­śnie zo­stać prze­nie­sio­ne do in­nych miejsc w Unii - po­wie­dział Allan dzien­ni­ko­wi "In­de­pen­dent".

Pre­mier David Ca­me­ron za­po­wie­dział, że jeśli jego Par­tia Kon­ser­wa­tyw­na wygra ma­jo­we wy­bo­ry, to do końca 2017 roku zor­ga­ni­zu­je re­fe­ren­dum w spra­wie ewen­tu­al­ne­go wyj­ścia kraju z UE. Naj­pierw Ca­me­ron chce jed­nak prze­pro­wa­dzić ne­go­cja­cje w spra­wie roli Wiel­kiej Bry­ta­nii w Unii. To­ry­si liczą na to, że dzię­ki ta­kiej obiet­ni­cy dla wielu wy­bor­ców mniej atrak­cyj­na sta­nie się an­ty­unij­na Par­tia Nie­pod­le­gło­ści Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa (UKIP) Ni­ge­la Fa­ra­ge'a.

Głów­ne opo­zy­cyj­ne ugru­po­wa­nie Par­tia Pracy chce prze­pro­wa­dzić re­fe­ren­dum tylko wtedy, jeśli doj­dzie do prze­ka­za­nia Bruk­se­li znacz­nych kom­pe­ten­cji.

Allen za­zna­czył, że nie jest zwią­za­ny z żadną par­tią. Jego zda­niem nie­pew­ność wy­wo­łu­je roz­po­czy­na­nie ne­go­cja­cji z UE i obiet­ni­ce, że re­fe­ren­dum zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­ne nie­za­leż­nie od ich wy­ni­ku. Jak dodał, wy­da­je mu się, że ko­lej­ność po­win­na być od­wrot­na.

Ho­len­der­ska firma pro­du­ku­ją­ca elek­tro­ni­kę Phi­lips ostrze­gła w so­bo­tę, że może po­now­nie roz­wa­żyć in­we­sto­wa­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii, jeśli kraj bę­dzie miał opu­ścić UE.

- Moim zda­niem by­ła­by to wiel­ka stra­ta, jeśli Zjed­no­czo­ne Kró­le­stwo nie by­ło­by już czę­ścią Eu­ro­py - po­wie­dział szef Phi­lip­sa Frans van Ho­uten ga­ze­cie "Sun­day Te­le­graph". - To nie do po­my­śle­nia - dodał.

Jed­nak wielu bry­tyj­skich biz­nes­me­nów ba­ga­te­li­zu­je spra­wę re­fe­ren­dum. W li­ście opu­bli­ko­wa­nym pod ko­niec marca ponad stu sze­fów wiel­kich bry­tyj­skich firm pu­blicz­nie wy­ra­zi­ło po­par­cie dla kon­ser­wa­tyw­ne­go rządu. Prze­strze­gli, że rządy la­bu­rzy­stów i zmia­na kursu go­spo­dar­cze­go mogą utrud­nić wy­cho­dze­nie z kry­zy­su.

Były szef sieci han­dlo­wej Marks & Spen­cer Stu­art Rose uważa, że tym, co przy­cią­ga firmy do Wiel­kiej Bry­ta­nii jest sta­bil­ność go­spo­dar­cza tego kraju i ela­stycz­na siła ro­bo­cza. - Śmiesz­ne jest su­ge­ro­wa­nie, że wszy­scy nagle wy­nio­są się za gra­ni­cę - po­wie­dział w nie­dzie­lę w te­le­wi­zji in­for­ma­cyj­nej Sky News.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNER SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (18 370) + DODAJ OFERTĘPolecane oferty


Nasi partnerzy

 • hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 262)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

 • www.industrial.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

 • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH