Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE
fot. PTWP

Grupa PTWP, jeden z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju - z Europejskim Kongresem Gospodarczym na czele, organizuje Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w Białymstoku.

Organizator:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

    40-077 Katowice, Jana Matejki 3
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Zależy nam na stworzeniu platformy dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy - wschodnich rubieży obu tych obszarów. Jesteśmy przekonani, że Wschodni Kongres Gospodarczy wypełni poważną lukę w publicznej debacie. Wierzymy, że pomogą nam w tym przede wszystkim uczestnicy kilkunastu debat i sesji Kongresu. Spodziewamy się około tysiąca gości z kraju i z Europy - polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów. Tematyka Kongresu obejmie zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej - od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków - m.in. rolno-spożywczego, usług medycznych czy nieruchomości hotelowych.

W załączniku znajduje się agenda Forum! 

Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczy jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie zdjęcia w pliku graficznym jpg, maksymalny rozmiar 2MB.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Akces uczestnictwa można składać do 12 września 2014 r.

Zobacz więcej informacji na www.wschodnikongres.eu

 

Zakres tematyczny

Sesja główna - Unia Europejska - nowe rozdanie

„Stany zjednoczone Europy" czy wypadkowa narodowych interesów? Główne trendy polityczne po wyborach do Europarlamentu.

Unia Europejska wobec wyzwań globalnej konkurencji: przewagi, atuty, słabości. Kierunki i dynamika ekspansji gospodarczej na rynkach odległych

Solidarni, ale... osobno? Perspektywa wspólnych projektów europejskich (polityka ochrony klimatu, unia energetyczna, wspólny rynek energii, rynek pracy i migracje)

 

Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej

Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Fakty, liczby, tendencje

Polska i jej wschodni partnerzy gospodarczy (republiki nadbałtyckie i kraje Partnerstwa Wschodniego). Zaangażowanie i potencjał współpracy oraz szanse na jej intensyfikację

Kraje ostatnio stowarzyszone z UE (Gruzja, Mołdawia). Spodziewane gospodarcze efekty procesu politycznego

 

Infrastruktura / Inwestycje

Infrastruktura transportowa i energetyczno-paliwowa w polityce UE

Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy

Prognozy obrotów handlowych z Europą Wschodnią i związana z nim potrzeba rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i żeglugowej. Idea i planowane korekty sieci TEN-T

Realizacja paneuropejskich, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego połączeń w przesyle gazu, ropy i energii. Potrzeba wsparcia (środki funduszy inwestycyjnych, pożyczki, gwarancje, obligacje)

Międzysystemowe połączenia energetyczne z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Bariery realizacji i potencjalne korzyści gospodarcze

Inwestycje w przesyle gazu oraz w logistyce i magazynowaniu paliw w Polsce i w Europie Centralnej

 

Inwestycje infrastrukturalne w transporcie

Inwestycje w infrastrukturze transportowej na osi Wschód-Zachód wspierające mobilność, wolny rynek i wymianę handlową

Transport drogowy: Via Baltica - stan realizacji, finansowanie i czynniki zwalniające tempo prac

Największe inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce. Nakłady, harmonogramy, spodziewane efekty

Uwarunkowanie rozwoju nowoczesnego transportu intermodalnego: terminale przeładunkowe nad Bałtykiem, węzły przeładunkowe na granicy wschodniej

Rozwój Bałtyckich Transeuropejskich Autostrad Morskich z portami krajów Europy Wschodniej (rozbudowa infrastruktury portowej, przewozy towarowe i pasażerskie)

 

Inwestycje i rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Jak programować prorozwojowe inwestycje w gminach, miastach i regionach? Projekty podnoszące atrakcyjność inwestycyjną

Doświadczenia minionej perspektywy - projekty wzorcowe i przedsięwzięcia nieudane

Możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych (energetyka, drogownictwo, telekomunikacja, sieć wod.-kan.) w nowej perspektywie finansowej UE

Rodzaje i przykłady inwestycji mających szanse na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE

Program Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2014-2020

 

Samorządy

Inteligentne specjalizacje (IS) w regionach

Inteligentne specjalizacje jako stymulator rozwoju gospodarczego regionów. Doświadczenia europejskie

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w Polsce do roku 2020 jako instrument sprostania wyzwaniom globalnym (zmiany demograficzne i klimatyczne, dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne)

Polskie IS w strategiach regionów w okresie 2014-2020. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej

Przemysł i sektor prywatny, instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe i inni partnerzy samorządu w realizacji priorytetowych celów IS

 

Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego

Rozwój współpracy państw UE z ich sąsiadami zza wschodniej granicy. Kontekst sytuacji politycznej na wschodzie Europy. Czy Partnerstwo Wschodnie wymaga korekty?

Instytucje samorządowe - aktywni uczestnicy procesu integracji gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej

Transgraniczna współpraca samorządów jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego

 

Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej

Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty, doświadczenia, przykłady.

Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej - zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych

Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk.

 

Energetyka / OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce

Rozwój OZE w Europie. Cele polityki UE w obszarze energetyki odnawialnej

OZE jako narzędzie przeciwdziałania zmianom w klimacie czy szansa na rozwój gospodarczy polskich regionów

Jeden cel - różne drogi. Systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w krajach UE, ich koszty i weryfikacja

Programy wspierające rozwój energetyki odnawialnej i warunki wykorzystania tych środków

Nowe regulacje dotyczące wspierania OZE w Polsce. Co oznaczają te zmiany dla inwestorów? Wady i zalety systemu aukcyjnego

Preferowane rodzaje OZE i docelowy miks zielonej energii w Polsce. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji energii w oparciu o wybrane źródło

 

Energetyka w Polsce Wschodniej

Stan i możliwości rozwoju energetyki wytwórczej w województwach Polski Wschodniej

Sytuacja energetyczna w rejonach słabo zurbanizowanych. Stan infrastruktury sieciowej -związane z tym problemy i plany

Planowane i realizowane inwestycje energetyczne w Polsce Wschodniej

Potencjalni inwestorzy i źródła finansowania projektów

 

Odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej

Potencjał, potrzeby rynku, regulacje i możliwości wsparcia

Dostępne technologie - ekologiczne spalarnie, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych

Spalarnie odpadów w gospodarce komunalnej. Lokalizacja i proces inwestycyjny, finansowanie, akceptacja społeczna, potencjalne korzyści

Energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach przemysłowych

Wiatr w bilansie energii

Ile wiatru w miksie energii w Polsce? Specyfika generacji wiatrowej a stabilność systemu energetycznego

Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Wschodniej

Wsparcie dla projektów generacji wiatrowej w świetle projektowanych regulacji (ustawa o OZE)

Jak wykorzystać energię wiatru - offshore, farmy wiatrowe na lądzie, generacja rozproszona?

Współpraca inwestorów z lokalnymi społecznościami

 

Fotowoltaika

Potencjał energetyki solarnej w Polsce Wschodniej

Atuty fotowoltaiki w konkurencji z innymi źródłami energii

Farmy słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne? Czy zmiany w prawie i system wsparcia wystarczą, aby zachęcić mniejszych inwestorów?

 

Energetyka prosumencka

Idea energetyki prosumenckiej i jej atrakcyjność w społecznym odbiorze

Jak zapewnić opłacalność inwestycji w mikroinstalacje? Polski rolnik i mikroprzedsiębiorca jako potencjalni inwestorzy

Idea spółdzielni energetycznych a zapotrzebowanie na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych

Perspektywy mikrogeneracji przyzakładowej

Gmina jako inwestor i prosument

 

Rynek Spożywczy, rolnictwo, handel

Sektor rolno-spożywczy w Polsce

Fundusze UE jako ważny czynnik modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej

Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-20 - szansa czy hamulec rozwoju przemysłu w Polsce

Mniej dotacji, więcej kredytów. Nowe zasady korzystania ze środków unijnych dla firm

Grupy, spółdzielnie i konsorcja producenckie w nowej perspektywie finansowej

Nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa

Wykluczeni i wygrani. Duże, średnie i małe firmy spożywcze w nowej perspektywie WPR

Ceny surowców i żywności w UE po uwolnieniu kwot mlecznych i kwot cukrowych

Strategia UE dla rozwoju produkcji żywnościowej i eksportu sektora rolno-spożywczego

 

Współpraca przemysłu i rolnictwa szansą na sukces polskiej żywności

Grupy producenckie jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalizujących się rynków

Wsparcie przemysłu dla rolnictwa elementem podnoszenia konkurencyjności produkcji żywnościowej

Integracja pionowa produkcji i przetwórstwa jako szansa na wzrost pozycji negocjacyjnej

Przewagi sektora żywnościowego - bogata baza surowcowa, ekologiczna produkcja surowców

Polski sektor spożywczy między tradycją a nowoczesnymi technologiami produkcji

Nowa perspektywa WPR szansą na przyspieszenie rozwoju sektora rolno-spożywczego

Bariery rozwoju przedsiębiorstw spożywczych. Pomoc administracji, wsparcie dla inwestycji

Potencjał produkcyjno-przetwórczy sektora rolno-spożywczego w Polsce

 

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu

Sytuacja polityczno-gospodarcza za wschodnią granicą zachęca do szukania nowych rynków zbytu

Dywersyfikacja kierunków eksportowych - biznesowa konieczność czy szansa na rozwój?

Eksport na rynek rosyjski, ukraiński i białoruski. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia!

Co zamiast Rosji i Europy? Polskie firmy patrzą na kraje Afryki, Azji, Australii i Ameryki Pd.

Efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu polskich produktów spożywczych

Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków. Oczekiwania polskich przedsiębiorców

 

Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców

Sieci handlowe planują dynamiczną ekspansję na wschodzie Polski

Potencjał i możliwości rozwoju nowoczesnej dystrybucji na ścianie wschodniej

Inwestycje w sieci logistyczno-handlowe. Perspektywy współpracy sieci z dostawcami

Modernizacja infrastruktury drogowej motorem rozwoju współpracy handlowej

Współpraca branży dystrybucyjnej z firmami produkcyjnymi ze wschodu kraju

Szanse i zagrożenia dla lokalnych producentów i przetwórców związane z rozwojem nowoczesnej dystrybucji

 

Rynek Zdrowia

Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej we wschodnich województwach

Diagnoza 2014 - stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej; omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych i demograficznych

Stan posiadania ochrony zdrowia w regionie - m.in. struktura placówek medycznych, oddziałów i łóżek szpitalnych, kadra medyczna

Koordynacja działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wybranych województwach - leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna

Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia - przykłady, możliwości i bariery

 

Ochrona zdrowia w regionie - finanse, zarządzanie, inwestycje

Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego - przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne

Przykłady przekształceń i konsolidacji jednostek ochrony zdrowia; plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali w regionie

Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych - m.in. modernizacja, zakupy aparatury, wdrożenia informatyczne

Ubezpieczenia szpitali

Gospodarka lekami w szpitalach - wybrane zagadnienia

 

Innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym

Potencjał innowacyjny polskich ośrodków medycznych, uczelni i instytutów - czy jest wykorzystywany?

Finansowanie badań naukowych:

- Polska na tle Europy i świata

- Możliwości synchronizacji działań w finansowaniu badań

- Perspektywa finansowa 2014-2020 - szansa na rozwój innowacyjnych technologii w medycynie

- Udział w międzynarodowych konsorcjach i projektach

Mamy sukcesy, czyli osiągnięcia mimo barier

Od nauki do przemysłu - jak skrócić tę drogę?

Badania kliniczne w Polsce. Czy możemy skutecznie konkurować z innymi krajami?

 

Polityka Senioralna - aspekty demograficzne, społeczne, gospodarcze

Wskaźniki i prognozy demograficzne w kraju i województwach Polski Wschodniej

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020

Polityka zdrowotna i społeczna - synergie i koordynacja systemu opieki nad seniorami

Starzejące się społeczeństwo. Wyzwanie stojące przed polityką zdrowotną w regionie

Zdrowie, aktywność, warunki zatrudnienia i usługi dla osób starszych. Jak stworzyć warunki dla rozwoju tzw. srebrnej gospodarki?

 

Sesje tematyczne

Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego

Ekspansja polskich firm/eksporterów na rynki odlegle. Preferowane kierunki i plany polskich przedsiębiorców

Wpływ czynników politycznych na zmiany w kierunkach polskiego eksportu. Spadek eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Działalność eksportowa i inwestycyjna w warunkach niestabilności politycznej. Metody ograniczania ryzyka.

Mechanizmy wsparcia eksporterów przez administrację państwową. Dostępne narzędzia i procedury. Oczekiwania przedsiębiorców

Decentralizacja promocji eksportu (rodzaje wsparcia ze strony regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów)

 

Branża drzewno-meblarska jako eksporter, ambasador polskiej marki, motor koniunktury, pracodawca

Struktura ilościowa i wartościowa eksportu mebli z Polski do krajów Europy Wschodniej

Optymalne wykorzystanie potencjału Europy Wschodniej (oferta produktowa, cena, sposoby dystrybucji) pozwalające na minimalizację ryzyka handlowego

Utrzymanie się i zwiększenie udziałów na już posiadanych rynkach Europy Wschodniej (rozwijanie bazy surowcowej, bariery)

Trendy w branży drzewno-meblarskiej na rynkach wschodnich (wzornictwo, technologie)

Polskie klastry drzewno-meblarskie na rynkach Europy Wschodniej

 

Perspektywy rozwoju branży hotelarskiej we wschodniej Polsce

Turystyka czy biznes? Perspektywiczne źródła przychodów branży hotelarskiej we wschodniej części kraju

Magnes dla polskich i zagranicznych turystów - oferta turystyczna w regionie i jej wpływ na rozwój bazy hotelowej

Rentowność biznesu hotelarskiego oczami ekspertów i największych graczy na rynku

Kierunek - franczyza. Jakie korzyści dla właścicieli hoteli niesie współpraca z profesjonalnymi sieciami hotelarskimi?

Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych wschodniej części kraju

Największe planowane i realizowane inwestycje hotelarskie w regionie

 

Inwestycje we wschodniej Polsce

Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, jego wykorzystanie i promocja

Stereotypy i fakty. Pożądane zmiany w postrzeganiu makroregionu wschodniego przez inwestorów

Nakłady na infrastrukturę i rozwój ośrodków innowacji (Podkarpacie, Dolina Lotnicza)

Rola specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w przyciąganiu inwestorów

Jaki inwestor w Polsce Wschodniej? Konieczna specjalizacja?

Zasoby ludzkie i ich jakość z punktu widzenia pracodawcy. Mobilność, wykształcenie i system edukacji, struktura demograficzna i migracje, płace i koszty pracy

Branże i specjalności o perspektywicznym znaczeniu dla rynku pracy w makroregionie wschodnim. Szanse na nowe miejsca pracy

 

Wydarzenie Specjalne:

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. Szczegóły: www.portalsamorzadowy.pl.