Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Oferta pracy

Departament Służby Cywilnej

Stanowisko: starszy specjalista

Ważna od: 2018-05-17

Ważna do: 2018-05-28

Miasto / region: / Cała Polska

OPIS OFERTY

Warunki pracy - praca w siedzibie Komendy
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • • sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania
wykształcenie: wyższe kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy
pozostałe wymagania niezbędne:
 • • znajomość obsługi komputera- MS Office, poczty elektronicznej
 • • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej
 • • zdolności analityczne, samodzielność
 • • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe
 • • odporność na stres
 • • komunikatywność i kultura osobista
 • • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA
 • Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręczny podpisem wraz z datą.
  Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych ( w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń)określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
  Ofert odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Techniki i metody naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku:
  mnożnik 1,25 x kwota bazowa (tj. 1873,84zł) + wysługa lat
  4

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie. Orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8521106 wew. 28

  Oferty pracy (18 184) + DODAJ OFERTĘ  Polecane oferty


  Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
  Oferty przetargów (2 782 262)


  Polecane oferty


  Oferty nieruchomości


  Polecane oferty


  Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
  Oferty komunikatów (397 662)


  Polecane oferty

  Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
  Obiekty konferencyjne

  » Wyszukiwanie zaawansowane

  POLECAMY W SERWISACH