Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Oferta pracy

Departament Służby Cywilnej

Stanowisko: zastępca głównego księgowego

Ważna od: 2018-05-16

Ważna do: 2018-05-31

Miasto / region: / Cała Polska

OPIS OFERTY

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, w wymiarze 1/4 etatu, dobowa norma czasu pracy do uzgodnienia, preferowane godziny pracy inspektoratu.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Jest to stanowisko jednoosobowe, samodzielne. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu;
 • prawadzenie wszelkich spraw pracowniczych, w tym z zakresu bhp;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • pełnienie zastępstwa głównego księgowego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania
wykształcenie: wyższe
pozostałe wymagania niezbędne:
 • dla wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)- co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości
 • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • rzetelność i odpowiedzialność
 • znajomość przepisów prawa pracy i postępowania egzekucyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi oprogramowania Progman - Finanse, Płace, kadry
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych;
 • kopia wpisu do rejestru biegłych rewidentów
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • kopia certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 422 26 58. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie www.rybnik.pinb.pl. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 291) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018r. poz. 807) i przy uwzględnieniu 1/4 wymiaru etatu oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko zastępcy księgowego zostało zaliczone do grupy stanowisk samodzielnych w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.
  Metody i techniki naboru:
  1. weryfikacja formalna
  2. analiza merytoryczna aplikacji
  3. rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty pracy (17 512) + DODAJ OFERTĘ  Polecane oferty


  Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
  Oferty przetargów (2 782 262)


  Polecane oferty


  Oferty nieruchomości


  Polecane oferty


  Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
  Oferty komunikatów (397 662)


  Polecane oferty

  Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
  Obiekty konferencyjne

  » Wyszukiwanie zaawansowane

  POLECAMY W SERWISACH