Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Prezes PARP: Innowacje przekładają się na wyniki i sprzedaż

 • Autor: portalspozywczy.pl, Łukasz Stępniak, Rafał Więckiewicz
 • Data: 11-09-2015, 12:58
Prezes PARP: Innowacje przekładają się na wyniki i sprzedaż
Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Fot. parp

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiada o poziomie innowacyjności polskich firm oraz przyczynach niskiej skłonności przedsiębiorców do rozpoczęcia inwestowania w innowacje, wyjaśnia jaka jest rola środków publicznych w inicjowaniu innowacji oraz podsumowuje perspektywę finansową na lata 2007 - 2013.

W latach 2010-2012 odsetek firm innowacyjnych spadł z 28 do 23 proc. Z czego wynikało to zjawisko?

Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują, że dyskusje o problemach z innowacyjnością i próby poszukiwania nowych dróg rozwoju, choć wydają się już nudne i mało twórcze, są niestety nadal bardzo aktualne i my musimy nadal o tym rozmawiać i szukać nowych rozwiązań. Jak wygląda obecna sytuacja? W latach 2010-2012 większość krajów – członków UE - zanotowało zmniejszenie odsetka innowacyjnych firm (oprócz Wielkiej Brytanii, Malty, Łotwy i Bułgarii). Polska nie osiągnęła w tym rankingu najgorszych wyników, ale biorąc pod uwagę i tak niewielką liczbę innowatorów w Polsce, każda strata jest dojmująca. W 2010 r. było to 28 proc. firm, a w 2012 r. rynek innowatorów skurczył się do 23 proc. przedsiębiorstw. Przypadek Polski jest naprawdę zastanawiający ponieważ dokładanie w tym samym czasie polskie firmy zwiększyły nakłady na działalność innowacyjną o 28 proc., wydają niewiele mniej niż wynosi średnia unijna. Wyprzedzamy Wielką Brytanię, Chorwację, Hiszpanię i można podawać wiele krajów poniżej ponieważ plasujemy się na 12 pozycji pod tym względem.

Co z wydatkami na innowacje?

Podobna sytuacja dotyczy wydatków na działalność badawczo-rozwojową. W 2010 r. polska firma prowadząca działalność B+R wydawała na ten cel 322 tys. euro, w 2012 r – 710 tys. euro! Ostatnie dane GUS, za rok 2013., to niewielkie odbicie wśród przedsiebiorstw przemysłowych (wzrost udziału innowatorów z 7, 7 do 8,4 proc.). Ale pamietajmy, że statystyka GUS czy Eurostatu nie obejmuje tego co dzieje się w ogromnej liczbie mikropodmiotów. Najmniejszych – mikrofirm - jest w Polsce, wg ostatnich dostępnych danych, 1,69 mln. Oczywiście jest tam mnóstwo jednoosobowych inicjatyw i tymczasowych działalności, ale tam też rodzą się innowacyjne start-upy, których udział w dyfuzji innowacji z racji branż w których powstają, aspiracji wzrostu, a nawet charakterystyki demograficznej właściciela (osoby do 30 roku życia) jest nie do przeceniania.

Najnowsze badanie PARP przeprowadzone na mikroprzedsiębiorstwach w zakresie innowacyjności wskazuje, że w ciągu ostatnich trzech lat innowacje wprowadziło prawie 60 proc. mikroprzedsiębiorstw. Pod względem skali wprowadzanych innowacji dominują innowacje na poziomie firmy – 38 proc., mniejszy odsetek stanowią innowacje w skali kraju – 16,6 proc. a w skali globalnej – 8 proc. Odnosząc wynik 8 proc. do populacji mikroprzedsiębiorstw uzyskujemy ponad 135 tys. mikro firm, które konkurują innowacyjnymi produktami na światową skalę. Zestawiając wyniki obecnego badania z wynikami z 2010 r. wydaje się, że obecna działalność innowacyjna mikroprzedsiębiorstw w znacznie większym stopniu niż cztery lata temu nosi znamiona rozwojowej. Struktura mikroprzedsiębiorstw, które wdrożyły w ostatnich trzech latach innowacje w swojej firmie, jak i tych, którzy planują innowacje w okresie najbliższych 12 miesięcy jest podobna: jedna trzecia z nich to poddostawcy (30,7 proc. i 31,8 proc.), a jedna czwarta to zarówno firmy będące jednocześnie poddostawcami jak i producentami wyrobów finalnych (25,7 proc. i 26,9 proc.). Największy odsetek planujących innowacje występuje wśród tych, którzy są jednocześnie poddostawcą i producentem wyrobów finalnych – 63,4 proc., wśród producentów – 51,8 proc. i najmniej wśród poddostawców – 46,5 proc.

W tej chwili na różnych forach i krajowych i międzynarodowych mówi się o wspieraniu innowacyjności w ujęciu holistycznym, przez rozwijanie całego ekosystemu innowacji, a nie jego poszczególnych części. Coraz więcej poświęca się też uwagi innowacjom z punktu widzenia potrzeb społecznych – upatrując w tym szans na rozwój innowacyjnych inicjatyw – rzeczywiście potrzebnych i realizowanych przy współpracy wielu partnerów.

PARP będzie mocniej wspierał innowacyjność polskich firm?

W najbliższych latach jednym z celów PARP będzie właśnie wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez łączenie i animowanie współpracy różnych środowisk oraz bardzo bliską komunikację z przedsiębiorcami o aspiracjach wzrostowych i takich, którzy chcą przełamać bariery rozwoju, które napotykają. Wierzę, że dzięki temu uda nam się wpłynąć na zwiększenie liczby firm, która zaczną myśleć o funkcjonowaniu firmy w ramach ciągłego procesu innowacyjnego, zaczną inwestować w rozwiązania i w ludzi, którzy będzie chcieli pchnąć te firmy do przodu. A PARP będzie się starała wyposażyć ich w odpowiednią wiedzę i narzędzia do diagnozy i rozwoju.

PARP analizuje firmy inwestujące w innowacje?

Bardzo bacznie obserwujemy firmy, które skorzystały z naszych środków. W większości kontynuują one wdrażanie innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy, którzy złapią bakcyla innowacyjności i przeprowadzą projekt dofinansowany z pieniędzy publicznych, stają się zwykle permanentnymi innowatorami. Potwierdzają to statystyki – rosną wydatki w firmach, które są innowatorami, ale brakuje nam nowych, innowacyjnych firm. Pieniądze publiczne są właśnie takim bodźcem, żeby zacząć po raz pierwszy. Jest nawet specjalny program „Bony na innowacje” dedykowany tym przedsiębiorcą, którzy pierwszy raz chcą rozpocząć realizowanie innowacyjnych projektów. Nie są to wielkie pieniądze. Początkowe 15 obecnie 50 tys. zł. Niemniej program działa bardzo dobrze. Dajemy firmie środki właśnie po to, żeby poszła do konkretnego naukowca czy instytutu i wspólnie wypracowała innowacyjne rozwiązania. Są to proste, ale bardzo skutecznie sposoby motywowania firm. Gdy przedsiębiorca zdobędzie odpowiednie znajomości, przejdzie ścieżkę potrzebną do realizacji projektu, to kolejnym razem będzie mu dużo łatwiej. Przekona się, że nie jest to nic strasznego. Skłonność do realizowania kolejnych innowacji będzie dużo wyższa. Firmy, które rozpoczęły współpracę, chcą ją kontynuować. Wracają do nas i realizują bardziej ambitne projekty.

Większość projektów realizowanych z naszym wsparciem kończy się powodzeniem. W innowacjach zawsze zdarzają się porażki, ale ich odsetek jest stosunkowo niski. Jeżeli firm widzą, że wdrażanie innowacji przekłada się na ich wyniki oraz sprzedaż, to decydują się na zainwestowanie swoich własnych pieniędzy.

Z czego zatem wynika niska skłonność firm do rozpoczęcia inwestowania w innowacje?

Dużo mówi się o złej współpracy nauki z biznesem. Przez wiele lat polska nauka była zamknięta. Często pojawiają się bariery formalne. Przykładowo nie było wiadomo jak policzyć pieniądze, które powinien zarobić naukowiec. Wiele uczelni nie miało wypracowanych odpowiednich rozwiązań w tej kwestii. Często przedsiębiorcy na myśl o tej trudnej ścieżce rezygnowali z nawiązywania współpracy i realizacji przedsięwzięcia.

Duża grupa przedsiębiorstw to firmy konserwatywne. Nazywamy je „lifestyle balance”. Gdy osiągną pewien poziom przychodów zainteresowane są jedynie jego utrzymaniem, a nie realnym podniesieniem. Chcą dalej funkcjonować tak jak dotychczas, nie interesuje ich ryzyko. Polacy ogólnie mają niską skłonność do ryzyka. Te wszystkie różnice dobrze odzwierciedla podział polskich firm na grupy wyróżnione pod względem gotowości do innowacji. Oferowane przez nas instrumenty wsparcia są dostosowane do każdej z nich. Pierwszą grupę stanowią firmy, które nigdy nie będą innowacyjne. Potrzebują zupełnie innego wsparcia, gdyż często tak naprawdę balansują na granicy. Są to zwykle proste instrumenty, takie jak doradztwo czy informacje dotyczące dalszych możliwości rozwoju biznesu, czy w ogóle funkcjonowania na rynku. Kolejną stanowią te, które mogą zostać innowacyjne, o ile otrzymają odpowiednie wsparcie. Do ostatniej grupy zaliczają się przedsiębiorstwa, które są prawdziwymi, urodzonymi innowatorami. Same są skłonne do realizowania i wdrażania innowacyjnych projektów. W tym wypadku wsparcie z naszej strony jest ograniczone i w znacznym stopniu nie jest wymagane. Takich firm nie musimy mobilizować. Oczekują raczej pomocy w wejściu na rynek globalny.

Jak wypada podsumowanie perspektywy finansowej 2007-2013 i jakie zmiany nastąpią w perspektywie 2014-2020?

Ostatnia perspektywa to ponad 17 tys. umów na kwotę ponad 36 mld zł. Pod względem liczby wspartych przedsiębiorców, liczby wpływających i ocenianych wniosków, liczby instrumentów wsparcia, budżetu w dyspozycji PARP jest w czołówce agencji innowacyjności w Europie. Jednym z najważniejszych rezultatów jest wzrost liczby innowacyjnych firm. Wśród naszych beneficjentów odsetek firm wprowadzających w działalności różnego rodzaju innowacje technologiczne wzrósł z 66 do 90 proc.

Istotne są również efekty o charakterze ekonomicznym, świadczące o kondycji polskich przedsiębiorstw. Dzięki realizacji PO IG w każdej firmie korzystającej ze wsparcia powstało średnio blisko 7 nowych miejsc pracy, a beneficjenci wygenerowali w gospodarce ponad 23 tys. etatów dzięki wdrażanych przez PARP programom. O blisko jedną trzecią wzrosły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w firmach beneficjentów w ciągu 2 lat po rozliczeniu przez nie projektów w ramach PO IG. W przypadku mniejszych firm, największą wartością dodaną jest wzrost aktywności badawczej, tworzenie własnych działów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz szybki przyrost przychodów ze sprzedaży. Do obecnej, trzeciej dla Agencji, perspektywy przygotowywaliśmy się od dwóch lat. Instrumenty, które zaproponowaliśmy przedsiębiorcom są nowoczesne i odpowiadają na rzeczywiste problemy rynku, np. braku finansowania dla start-upów.

Funduszy będzie więcej?

Będzie dużo więcej pieniędzy na innowacje i prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju. PARP będzie dysponował całkowitą kwotą 3,6 mld euro, z czego 1,9 mld trafi na Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, kolejne 1,6 mld euro na program dla Polski Wschodniej i 90 mln euro na PO Wiedza, Edukacja i Rozwój. Jako PARP będziemy się starali wspierać przede wszystkim wdrożenia nowoczesnych produktów i usług. Dużą nadzieję wiążemy z projektem horyzontalnym na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce pod nazwą inno_LAB – laboratorium testów i pilotaży nowych instrumentów wsparcia, a także centrum animacji i współpracy na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Liczę, że ten projekt – podchodzący kompleksowo do problematyki innowacyjności – przysłuży się lepszemu rozumieniu uwarunkowań innowacyjności, będzie identyfikował nowe szanse rozwojowe i wspierał na co dzień pomysły polskich innowatorów, przy współpracy ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi stworzeniem przyjaznego otoczenia społecznego, gospodarczego i regulacyjnego dla polskich firm.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE: (1)

Wypowiedz się! Twoja opinia jest ważna!

 • artmetic ekonsulting 12-09-2015, 21:47:
Dotacje na innowacje - pomagamy w pozyskaniu środków finansowych z PO Inteligentny Rozwój. Wdrażamy rozwiązania mobilne i online:
artmetic.pl

Zobacz wszystkie komentarze (1)

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (11 347) + DODAJ OFERTĘPolecane oferty


Nasi partnerzy

 • hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 262)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

 • www.industrial.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

 • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.