Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Europoseł Siekierski: Przywróciliśmy trochę normalności reformie WPR

 • Autor: portalspozywczy.pl
 • Data: 25-01-2013, 19:11

Głosowanie prawie 8 tysięcy poprawek 23 i 24 stycznia 2013 zakończyło pierwszy etap prac nad reformą WPR na szczeblu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Przypomnijmy, że propozycje legislacyjne dotyczące reformy WPR do 2020, do których przegłosowywano poprawki, zostały przedstawione przez Komisję Europejską w październiku 2011. Komisja przedłożyła 7 projektów aktów legislacyjnych, w tym 4 miały charakter zasadniczy - zauważa europoseł Czesław Siekierski.

Należy pamiętać, że reforma WPR jest bezpośrednio powiązana z propozycją wieloletniego budżetu UE przedstawioną w czerwcu 2011 roku przez Komisję Europejską. - W trakcie prac nad reformą WPR odbyło się szereg konsultacji i konferencji; przedstawiono stanowiska organizacji związkowych i zawodowych rolników, różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Dyskusja, która toczyła się także w poszczególnych krajach członkowskich dotyczyła nie tylko kierunków zmian, a także konkretnych rozwiązań w dokumentach przedstawionych przez Komisję Europejską. Ostatecznie, m.in. na podstawie tych konsultacji, w Parlamencie Europejskim posłowie sformułowali wspomniane niemal 8 tysięcy poprawek - podkreśla Siekierski. - Ostatnie miesiące prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczono na wypracowywanie kompromisów na bazie złożonych poprawek- i to właśnie te kompromisy, a także poprawki, których kompromisy nie objęły były przedmiotem głosowań w dn. 23-24 stycznia - dodaje.

Jakie były warunki wyjściowe? - W zaproponowanym przez Komisję Europejską budżecie UE na lata 2014-2020 utrzymana została alokacja na WPR w wielkościach nominalnych - zbliżonych do perspektywy 2007-2013, ale w ujęciu realnym jest to prawie o 12 proc. mniej. W obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem dopłat bezpośrednich między krajami, a nawet wewnątrz poszczególnych państw. Najniższe wsparcie otrzymują trzy kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia). Polska podwyższyła unijne dopłaty dla swoich rolników w obecnej perspektywie finansowej poprzez przesunięcie pewnej kwoty środków z II do I filara, a także dzięki dopłatom z budżetu krajowego. Możliwość takich dopłat do końca 2013 r. była ustalona i zapisana w naszym traktacie akcesyjnym - przypomina europoseł.

- Opierając się na propozycji budżetowej Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, która jak już wspomniano utrzymuje wydatki na WPR na poziomie nominalnym w stosunku do obecnej perspektywy finansowej, aby zwiększyć dopłaty w państwach, które mają je najmniejsze, należy obniżyć dopłaty krajom, które miały je dotychczas największe, tj. m.in.: Belgii, Grecji, Włochom, Holandii, Danii czy Słowenii. Propozycja ta jest korzystna przede wszystkim dla państwa bałtyckich, które mają zdecydowanie najniższe płatności w Unii. Natomiast kraje, które plasują się w szerokim paśmie środka, takie jak np. Polska, według propozycji KE wzrost dopłat mają stosunkowo nieduży, bo na poziomie kilku procent - wskazuje.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE: (1)

Wypowiedz się! Twoja opinia jest ważna!

 • Obserwator 02-02-2013, 02:42:
A mogliśmy i jeszcze możemy więcej..
A tak serio, to niestety kolejny raz przegrywamy. Trochę to mniej niż połowa. A pół prawdy oznacza... kłamstwo. W przypadku nowej WPR to już nie tylko zabawa bon motami i półsłówkami. To kryjący się dramat nie tyko polskich, ale także większości unijnych rolników. Poseł Siekierski delikatnie wskazał na pewne elementy tego dramatu. Szkoda że zagrzmiał z oburzeniem. Nie jestem politykiem, więc mogę pisać mniej dyplomatycznie i dogłębniej.
Obecnie sprawa dotyczy przede wszystkim podziału płatności bezpośrednich, które pochłaniają ponad 70% unijnego budżetu rolnego. Tylko w tej kwestii propozycje Komisji Europejskiej (KE) z 12.10.2011 r. zawierają konkretne zapisy dotyczące podziału między państwa członkowskie na lata 2014-2020 ( dla 2-go filara WPR podano jedynie ogólną kwotę). Propozycje te powinny być natychmiast oprotestowane po ich ogłoszeniu jako sprzeczne z Traktatem Lizbońskim (najwyższe unijne prawo stanowiące swoisty odpowiednik narodowych konstytucji), najnowszymi celami Unii zawartymi w Strategii Europa 2020, Europejskim Modelem Rolnictwa mającym gwarantować zrównoważony rozwój i ...minimalnym poziomem przyzwoitości. Poseł chyba tego nie robił . Jako obserwator tego nie zauważyłem. Z pewnością liczył na poważne negocjacje, które te propozycje zmienią. Jeśli ktoś się nie zgadza z tezą o fundamentalne sprzeczności propozycji Komisji z unijnym prawodawstwem to zachęcam do uważnego przeczytania zapisów traktatowych. Na początek art. 3, 4 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a potem art. 18, 39, 40 ust. 2, 101 ust. 1 d i e, 151 , 168, 174, 191 i 206 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Propozycja Komisji nie została oprotestowana już na starcie. Polski rząd tego też nie zrobił, a powinien. Nie oprotestował jej podstawowych założeń jako sprzecznych z unijnym prawem polski minister rolnictwa. Nie wiemy dlaczego. Z przeoczenia czy też innych przyczyn A miał ku temu wielokrotnie okazję na posiedzeniach Rady UE, podczas prezydencji polskiej, spotkaniach w Parlamencie Europejskim i wielu innych okazjach. Inni ministrowie ostro protestowali przeciwko propozycjom dotyczących interesów ich państw np. przeciwko cięciom płatności dla nielicznej grupy największych beneficjentów tych płatności (te akurat były jak najbardziej uzasadnione). W efekcie, podobnie jak przy ustaleniu warunków akcesji do Unii, dajemy się ponownie ograć... Z przegranymi piłkarzy czy siatkarzy można ostatecznie się pogodzić. Dotyczą one tylko interesów wąskiej grupy ludzi i przejściowego kaca kibiców. W przypadku płatności bezpośrednich sprawa ma cięższy kaliber. Dotyka bowiem...ponad miliona polskich rolników i strat dla całego państwa polskiego. Jak duże to straty pokazują poniższe oficjalne dane. Ze względu na ograniczenia komentarza podaje tylko wg mnie te bardziej istotne.
Zacznijmy od ogólnej sytuacji ekonomicznej polskich rolników. Średni dochód gospodarstwa netto na pełnozatrudnionego w wysokości 5.728 Euro/ AWU daje Polsce dopiero 24-te miejsce w Unii – jedynie w Rumunii, Bułgarii i Słowenii dochód ten jest niższy. Dochód ten stanowi zaledwie 36,5% unijnej średniej (=15.717 €), a średniego dochodu gospodarstwa w Dani tylko 11,5 %! Jednym z powodów tej sytuacji jest wysokość dopłat bezpośrednich. Według danych z unijnej sieci rachunkowości rolnej FADN polscy rolnicy otrzymują średnio dotacje na gospodarstwo w wysokości jedynie 4.649 Euro, co plasuje Polskę w ogonie państw członkowskich (także 24-te miejsce w UE-27). Propozycje Komisji stanowią tylko drobne retusze w stosunku do obecnych rozwiązań. Jak wskazuje poseł Siekierski tylko kraje nadbałtyckie mają skorzystać, co ze względu na wielkość tych państw znaczenia większegodla budżetu rolnego nie ma. Czy w takiej sytuacji polskie władze powinny się zgodzić na propozycje Komisji i Rady UE czy też je odrzucić pozostawiam Państwu (jeśli ktokolwiek czyta komentarze) do przemyślenia...
Spośród wielu pojawiających się propozycji podziału płatności bezpośrednich (PB) przypatrzmy się tylko trzem.
I-sza: propozycja Komisji Europejskiej (KE), będąca w zasadzie propozycją realizującą stanowisko rządów Francji i Niemiec z 14.09.2010 r. (można ją odszukać w dokumencie Franco German position for a strong Common Agricultural Policy beyond 2013 - New challenges and expectations for food, biomass and environment). Konserwuje ona obecny podział PB i nie ma nic wspólnego z obiektywnym ich podziałem.
II-a: podział PB wg jednakowej stawki PB/ha. Jest to postulat m.in. polskiego rządu przyjęty prawdopodobnie pod presją opozycji.
III-cia: zgrubna autorska propozycja podziału PB wg najczęściej wymienianych obiektywnych 3 kryteriów (dochód rolniczy na osobę pełnozatrudnioną, powierzchnia użytków rolnych i zatrudnienie w rolnictwie). Wynika ona z unijnego prawa i wielokrotnie deklarowanego przez unijne instytucje (Komisję, Radę i ich ciała doradcze) podziału w oparciu o obiektywne kryteria. Ze względu na ograniczenia komentarza pomijam szczegóły przyjętej metodologii skupiając się na olbrzymich różnicach jakie wynikają z podanych 3 wariantów podziału. Czytelniejsze byłoby ich przedstawienie tabelaryczne, ale tego nie mogę zrobić, bo takich technicznych możliwości portal niniejszy nie przewiduje).
Gdyby na serio traktowano zapisy traktatowe i własne deklaracje to Polska otrzymałaby na okres 2014-2020 w III-ej propozycji o 17,2 mld Euro więcej od kwoty proponowanej przez Komisję Europejską. Jednocześnie byłoby to zgodne z litera i duchem unijnego prawa. Polscy rolnicy mieliby o ok. 174 Euro na hektar (ponad 700 zł) więcej. Propozycja II-ga z jednakową stawką PB/ha w całej Unii jest w zasadzie niezgodna z unijną zasadą solidarności (bogaci dopłacają biednym, by osiągnąć zrównoważony rozwój). Stanowi jedynie szlachetny gest słabszych, wyciągnięcie ręki do zatwardziałych bogatszych oponentów. Ale napotkała ona opór obecnych beneficjentów WPR, głównie naszych przyjaciół z Niemiec i Francji. Biedniejsze nowe państwa członkowskie dały sobie narzucić inną interpretację solidarności – biedniejszy ma otrzymywać mniej, by dogonić bogatszego. W wariancie jednakowych płatności w porównaniu z propozycją Komisji Polska zyskałaby 6,7 mld Euro, a polski rolnik ok. 65 Euro na każdym hektarze (ok. 270 zł).
Efekty realizacji WPR. Można podkreślać wiele pozytywów unijnej polityki rolnej. Całe tomy publikacji. Także polskich. Jednocześnie oficjalne dane pokazują , że tylko 6,2% unijnych gospodarstw jest ekonomicznie żywotnych (mają co najmniej 40 ESU czyli jednostek charakteryzujących wielkość ekonomiczną gospodarstwa)! – za Jesús G. REGIDOR and Beatriz Sánchez Reyes, 2012. EU measures to encourage and support new entrants. EP, Policy Department B, September 2012, opinia wyrażona w najnowszym opracowaniu dla Parlamentu Europejskiego. W sześciu państwach takich gospodarstw jest mniej niż 1%!, w tym w Polsce tylko 0,8%!. Takie są skutki realizacji zrównoważonego Europejskiego Modelu Rolnictwa, który oficjalnie miał i ma być wytyczną dla reform WPR od 1997 r. Wiemy, że propozycje nowej WPR wprowadzają jedynie drobne korekty do obecnie stosowanych działań. Nie udzielają jednak odpowiedzi jaki ma być los ponad 93% unijnych rolników, szczególnie w sytuacji wzrastającego w Unii bezrobocia. Zesłać ich na emigrację, do obozów pracy, ośrodków pomocy społecznej...Wydaje się, że władze unijne chcą przerzucić rozwiązanie tego problemu na barki państw członkowskich. Czy w takiej sytuacji można Wspólną Politykę Rolną nazywać wspólną? A może należałoby wreszcie ją radykalnie zmienić, by odpowiadała swojej nazwie?
Miało być tylko o płatnościach bezpośrednich. Więc tylko mimochodem o środkach na II-gi filar WPR. Komisja Europejska nie zaproponowała jeszcze podziału tych środków między państwa członkowskie, ale pewne tendencje muszą już teraz budzić niepokój. Tylko jeden przykład. Z modernizacji gospodarstw w latach 2007-2009 (działanie 121 w ramach II-go filara WPR) skorzystało na poziomie całej Unii zaledwie 0,76% ogółu gospodarstw. W Polsce jeszcze mniej, bo tylko 0,47% (11.337 gospodarstw) – dane z przytoczonego wcześniej opracowania dla Parlamentu Europejskiego! Dla porównania w Luksemburgu skorzystało z tego działania 34% gospodarstw, w Belgii 12,4%, w Austrii 8,8%, a w Estonii 5,3%. Rodzi się refleksja - czy tylko niecały procent polskich rolników jest w stanie modernizować swoje gospodarstwa czy też jest to nieumiejętność wykorzystania nadarzającej się okazji? Tego nie wiem. Nasuwa się natomiast wątpliwość czy walka polskich władz o większe środki na II-gi ma uzasadnienie. Większe środki na ten cel to większa pomoc bogatszym, a nie biedniejszym rolnikom. Ponadto, trafiają one tylko do nielicznych i wymagają współfinansowania z krajowego budżetu. A tam pustka...A może liczby te wskazują, że obecny system podziału tych środków między państwa członkowskie jest do...bani. Bo jeśli najbogatsze państwo Unii jakim jest Luksemburg modernizuje ponad 70 razy więcej gospodarstw od biednej Polski to coś jest nie tak...
Tylko tych kilka powyższych danych wskazuje, że WPR nie realizuje zrównoważonego rozwoju unijnego rolnictwa Stanowi natomiast zagrożenie dla egzystencji większości unijnych gospodarstw, w tym aż dla 90% polskich rolników, których gospodarstwa nie przekraczają progu 8 ESU (ekonomiczna miara wielkości gospodarstwa). Tyle polskich gospodarstw nie ma możliwości rozwoju. Powoływanie się w propozycji nowej WPR na konieczność zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym konserwowaniu stosowanych obecnie działań jest ewidentnym nadużyciem i manipulacją.
I na zakończenie jeszcze jedna refleksja. W polskich mediach ukazują się liczne doniesienia o znacznym wzroście dochodów polskich rolników i bogaceniu się polskiej wsi dzięki przystąpieniu do Unii. Gdzie leży więc prawda? W oficjalnych unijnych danych czy danych z polskich źródeł? A może ani w jednych, ani w drugich? Jedno jednakże wydaje się przybliżone do prawdy. W podziale środków na rolnictwo Polska daję się ogrywać. Chyba, że nie mam racji i źle interpretuję dostępne dane. A jeśli mam? Apeluję do tych, którym leży na sercu dobro polskiego rolnictwa. Zadawajcie pytania przedstawicielom polskich władz, posłom i europosłom. Może rozwieją poruszone tu wątpliwości.Może to zrobi poseł Siekierski. Na razie pozostaję z pocieszeniem, choć bardzo wątpliwym i etycznie brzydkim, że ogrywani są nie tylko polscy rolnicy i Polska, ale także większość unijnych rolników i wbrew pozorom wszystkie państwa członkowskie. My wszyscy. Przegrywa też piękny projekt wspólnej Europy.

Zobacz wszystkie komentarze (1)

 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (17 773) + DODAJ OFERTĘPolecane oferty


Nasi partnerzy

 • hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 262)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

 • www.industrial.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

 • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH