Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Niemiecki eksport do Rosji spadł o ponad 1/3

 • Autor: PAP
 • Data: 24-03-2015, 23:37

Nie­miec­ki eks­port do Rosji spadł w stycz­niu o 35 proc. w po­rów­na­niu ze stycz­niem 2014 roku - podał we wto­rek Fe­de­ral­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny. Spa­dek eks­por­tu na Ukra­inę był jesz­cze więk­szy - o 40 proc. Biz­nes nie­miec­ki do­ma­ga się ure­gu­lo­wa­nia kon­flik­tu z Rosją.

War­tość nie­miec­kie­go eks­por­tu do Rosji w stycz­niu 2015 roku wy­nio­sła 1,44 mld euro; rok wcze­śniej Niem­cy wy­eks­por­to­wa­ły do tego kraju to­wa­ry za 2,22 mld euro. Eks­port na Ukra­inę skur­czył się w tym samym cza­sie z 321 mln euro do 194 mln euro.

Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Wschod­niej Nie­miec­kiej Go­spo­dar­ki Ec­khard Cor­des po­wie­dział, że re­kor­do­wy re­gres w han­dlu z Rosją jest do­wo­dem na to, iż nie­miec­ko-ro­syj­skie re­la­cje go­spo­dar­cze wy­sta­wio­ne zo­sta­ły na cięż­ką próbę. "Kry­zys po­li­tycz­ny spo­wo­do­wa­ny kon­flik­tem na Ukra­inie ude­rzył w go­spo­dar­kę i wza­jem­ne sto­sun­ki go­spo­dar­cze" - pod­kre­ślił nie­miec­ki biz­nes­men. Jego zda­niem dane sta­ty­stycz­ne po­win­ny być dla po­li­ty­ki sy­gna­łem, iż na­le­ży wzmoc­nić dy­plo­ma­tycz­ne wy­sił­ki w celu roz­ła­do­wa­nia na­pięć.

Zda­niem Cor­de­sa nie można li­czyć na po­pra­wę sy­tu­acji w naj­bliż­szym cza­sie. Jak wy­ja­śnił, wcze­śniej­sze za­mó­wie­nia zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne, a za­war­cie no­wych umów jest trud­ne ze wzglę­du na sła­bość ro­syj­skiej wa­lu­ty i sank­cje go­spo­dar­cze. "Firmy ro­syj­skie mają utrud­nio­ny do­stęp do kre­dy­tów, zaś firmy nie­miec­kie zwle­ka­ją z de­cy­zja­mi o in­we­sty­cjach" - po­wie­dział Cor­des.

Dane sta­ty­stycz­ne za sty­czeń po­twier­dza­ją nie­ko­rzyst­ne ten­den­cje w re­la­cjach go­spo­dar­czych mię­dzy Niem­ca­mi a Rosją wi­docz­ne już w ze­szłym roku. W całym roku 2014 nie­miec­ki eks­port do Rosji spadł w po­rów­na­niu z ro­kiem 2013 o 18 proc., a na Ukra­inę aż o 33 proc. Wy­raź­ną ten­den­cję spad­ko­wą od­no­to­wa­no także w wy­wo­zie to­wa­rów do Ka­zach­sta­nu (-20 proc.) i na Bia­ło­ruś (-21 proc.). Stra­ty spo­wo­do­wa­ne spad­kiem eks­por­tu do tych czte­rech kra­jów wy­nio­sły we­dług Ko­mi­sji Wschod­niej 9 mld euro, z czego aż 6,5 mld euro przy­pa­da na nie­zre­ali­zo­wa­ne za­mó­wie­nia do Rosji.

Nie­miec­ki biz­nes był prze­ciw­ny sank­cjom go­spo­dar­czym wobec Rosji, za­ak­cep­to­wał jed­nak w końcu re­stryk­cje pod­ję­te przez Unię Eu­ro­pej­ską.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE: (1)

Wypowiedz się! Twoja opinia jest ważna!

 • Haha 25-03-2015, 16:08:
Niech eksportują przez BY, KAZ lub SRB ;)

Zobacz wszystkie komentarze (1)

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (18 101) + DODAJ OFERTĘPolecane oferty


Nasi partnerzy

 • hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 262)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

 • www.industrial.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

 • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH