Sondaż CBOS miał ocenić poziom zaufania Polaków w życiu prywatnym i sferze publicznej oraz zbadać, w jakim stopniu sprzyja ono otwartości na problemy innych oraz gotowości do wspólnego działania.

Z badań CBOS wynika, że zaufanie jest na ogół tym powszechniejsze i silniejsze, im bliższe relacje wiążą badanych z omawianymi grupami. Najczęściej obdarzana jest nim najbliższa rodzina (96 proc.), a potem znajomi (90 proc.), dalsi krewni (87 proc.), współpracownicy (84 proc.) oraz sąsiedzi (74 proc.), proboszcz parafii (69 proc.) i lokalni społecznicy (60 proc.).

Respondenci opowiadają się raczej za zachowaniem ostrożności w stosunkach z innymi ludźmi (72 proc.) niż za zbytnią otwartością na nieznajomych. O tym, że większości ludzi można ufać, jest przekonany obecnie tylko co czwarty ankietowany (26 proc.).

Zdaniem CBOS, filozofia ograniczonego zaufania w relacjach z innymi w coraz większym stopniu dotyczy również instytucji i organizacji funkcjonujących w społeczeństwie. Zaufanie w sferze publicznej jest wprawdzie wciąż dość wysokie, jednak istotnie niższe niż jeszcze dwa lata temu. W porównaniu z sytuacją z 2008 roku najwięcej straciły w tym wymiarze takie instytucje jak rząd (spadek o 25 punktów), telewizja (spadek o 20 punktów), parlament (spadek o 18), gazety (spadek o 17), sądy (spadek o 15), partie polityczne (spadek o 14), a także Unia Europejska, władze lokalne oraz związki zawodowe (po 13).

Szczególnie dużym zaufaniem Polaków cieszą się niezmiennie organizacje charytatywne. Zdecydowana większość badanych ufa Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (88 proc.), Caritasowi (82 proc.) i PCK (78 proc.).

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że trudno jeszcze mówić o silnym społeczeństwie obywatelskim w Polsce. Społeczne zaangażowanie - w ramach organizacji obywatelskich lub poza nimi - wykazuje jedynie nieco ponad jedna trzecia dorosłych Polaków (36 proc.).

Jak wynika z badań, im chętniej respondenci angażują się w różne formy pomocy potrzebującym, tym większą cechują się otwartością na innych ludzi oraz na różnego rodzaju instytucje działające w społeczeństwie. CBOS zwraca jednak uwagę, że trudno przesądzić o kierunku tych zależności - a więc czy to społeczne zaangażowanie wpływa na zwiększony poziom zaufania, czy też większa otwartość w sferze prywatnej i publicznej sprzyja podejmowaniu działań na rzecz własnej społeczności oraz osób potrzebujących.

Badanie "zaufanie społeczne" przeprowadzono w dniach 7-13 stycznia na reprezentatywnej losowej próbie 1052 dorosłych mieszkańców Polski.