Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sfinks ofiarą opcji walutowych, nie spłaci w terminie zobowiązań na ok. 16 mln zł

Spółka nie jest w stanie uregulować w terminie zobowiązań wobec dwóch banków oraz osoby fizycznej, które w sumie wynoszą ponad 16 mln zł. Ponadto, spółka może ponieść straty na transakcjach walutowych - poinformował zarząd Sfinksa w komunikacie.

"W rezultacie zwiększonych wydatków inwestycyjnych dokonanych w roku 2008 (przekraczających poziom wpływów gotówkowych generowanych przez biznes) oraz bardzo słabych wyników osiąganych na nowych rynkach, Sfinks nie jest w stanie wywiązać się ze spłaty istniejących zobowiązań kredytowych" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że we wtorek 30 grudnia otrzymała notę od ING Bank Śląski SA, dotyczącą przedłużenia płatności 4,2 mln zł o zaledwie 2 tygodnie, do 15 stycznia 2009 roku. Płatność ta dotyczy umowy kredytowej zawartej 30 czerwca 2008 roku.

Ponadto, do końca grudnia 2008 roku spółka powinna spłacić kwotę 10 mln zł wynikającą z umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 24 lipca 2007 roku.

"W dniu dzisiejszym spółka otrzymała potwierdzenie prolongaty 8,5 mln zł do 31 marca 2009 roku - pozostała kwota (1,5 mln zł) powinna być spłacona w trzech równych ratach - do końca grudnia 2008, do końca stycznia i do końca lutego 2009 roku" - napisano w komunikacie.

"Negocjacje z tymi dwoma bankami nadal trwają, niemniej jednak, według stanu na dzień dzisiejszy, Sfinks nie jest zdolny wywiązać się z powyższych płatności na czas" - dodano.

Sfinks poinformował również, że poprzedni zarząd spółki w dniu 8 października 2008 roku podpisał umowę pożyczki od osoby fizycznej 2 mln zł.

"W tym samym czasie Sfinks pożyczył Sfinks France SAS, z siedzibą we Francji, ekwiwalent tej kwoty w EUR. Spółka nie posiada żadnych udziałów w Sfinks France SAS" - głosi komunikat.

"Pierwsza umowa pożyczki nie została dotrzymana przez spółkę, w związku z czym umowa została wypowiedziana przez tą osobę fizyczną w trybie natychmiastowym. W chwili obecnej sprawa ta oczekuje na wydanie przez sąd automatycznej klauzuli wykonalności płatności" - napisano także.

Dodatkowo, spółka podała, że poprzedni zarząd podpisał kilka transakcji swap zamieniających znaczącą część zadłużenia spółki w złotówkach na euro.

"W dniu 14 października 2008 roku Sfinks wystawił opcję walutową typu call na kwotę 4,9 mln euro po cenie strike 3,3 EUR/PLN z datą realizacji 14 kwietnia 2009. Wcześniej, w dniu 8 sierpnia 2008 roku, Sfinks podpisał walutową transakcję zamiany stóp procentowych (CIRS) na kwotę PLN 15,0 mln po stopie zamiany 3,26 EUR/PLN z płatnościami gotówkowymi, z których ostatnia zapada w dniu 31 grudnia 2013 roku" - głosi komunikat.

"Niestety obie powyższe umowy mają obecnie negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jeśli powyższe transakcje zostałyby zamknięte w dniu dzisiejszym, szacunkowa wartość straty z tego tytułu mieściłaby się w przedziale około -7 do -8 mln zł" - dodano.

Negatywny wpływ obydwu umów na wyniki Sfinksa na koniec 2008 roku będzie ostatecznie potwierdzony w pierwszych dniach stycznia, po otrzymaniu wycen powyższych transakcji.

Zarząd spółki poinformował, iż przygotuje dla akcjonariuszy raport z przeglądu spółki, uwzględniający wyniki przeglądu sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2008 roku, który zostanie przeprowadzony przez nowego audytora. Wstępny termin opublikowania raportu to luty 2009 roku.

Pod koniec listopada tego roku Sfinks Polska odwołał prognozę wyników finansowych na ten rok. Sfinks już wcześniej oceniał, że prognoza na 2008 rok jest trudna do zrealizowania. W lutym Sfinks Polska prognozował, że zysk netto grupy w 2008 roku wyniesie 10 mln zł, a EBITDA 36 mln zł.

Rada nadzorcza Sfinks Polska SA odwołała poprzedni zarząd spółki w dniu 21 listopada.© Portal Spożywczy 2021-08-03 13:11:30