Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowe regulacje prawne dotyczące oznaczeń produktów rolnych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Zmiany wprowadzone ustawą wynikają z konieczności dostosowania dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych do prawa wspólnotowego w zakresie rejestracji i ochrony nazw produktów rolnych i środków spożywczych jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Ustawa reguluje także kwestie kontroli zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją poprzez przydzielenie kompetencji w tym zakresie prywatnym jednostkom certyfikującym upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wojewódzkim inspektorom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pozostawienie nadzoru nad nimi Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto doprecyzowuje wymagania w zakresie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Ustawą zmienia się także ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej w celu wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG).© Portal Spożywczy 2021-06-21 00:47:18