Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Senat za ustawą o wsparciu dla sektora rybackiego bez poprawek

Sposób przyznawania pomocy finansowej dla rybołówstwa ze środków unijnych reguluje ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, którą w piątek poparł Senat.

Głosowało 83 senatorów, ustawę poparło 54, a 29 było przeciwnych.

Podczas prac senackich wniesiono poprawki, ale nie zyskały one akceptacji komisji rolnictwa. Głosowano więc nad ustawą bez poprawek.

Nowa ustawa wdraża Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020, który jest następcą funkcjonującego w latach 2007-2013 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Większość przyjętych rozwiązań uwzględnia rozwiązania z poprzedniej perspektywy finansowej. Podstawową różnicą w stosunku do okresu programowania 2007-2013 jest rezygnacja z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy działania realizujące lokalne strategie rozwoju.

Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro, czyli blisko 3 mld zł.

Zarządzaniem środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020, w tym przyznawaniem pomocy, będą się zajmowały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i samorządy wojewódzkie.

ARiMR przejmie kompetencje dotyczące rozwoju i inwestycji we floty rybackie, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa. Władze regionalne natomiast zarządzać będą rozwojem obszarów zależnych od rybactwa.

Zaangażowane instytucje będą miały obowiązek przedstawienia wykazu wspieranych podmiotów. Zgodnie z projektem lista będzie zawierała dane osoby albo firmy, która otrzymała pomoc, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość przyznanej pomocy. Taki wykaz ma być publikowany do końca czerwca na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa.

Pomoc finansowa ma być przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie lub decyzji administracyjnej. Umowa o dofinansowanie określać ma w szczególności przedmiot i strony umowy, warunki, termin i miejsce realizacji operacji, wysokość pomocy, sposób weryfikacji poniesionych kosztów, warunki i terminy wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, warunki rozwiązania umowy, a także warunki i sposób zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy w przypadku, gdy pomoc jest nienależna lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Wniosek o dofinansowanie będzie sprawdzany pod kątem poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności operacji z celami programowymi oraz potrzeby udzielenia pomocy finansowej na realizację określonych działań.

W projekcie ustawy przewidziano, że wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego będzie dokonywała ARiMR.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni od ich ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta© Portal Spożywczy 2022-05-28 04:07:58