Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Co wpłynie na wyniki Pamapolu w kolejnych kwartałach?

Działalność Grupy Kapitałowej Pamapol warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Grupy Pamapol, jak i czynniki wewnętrzne, związane bezpośrednio z działalnością Grupy. Wśród czynników, które zdaniem zarządu spółki mają największy wpływ na perspektywy rozwoju Grupy należy wymienić: czynniki zewnętrzne, w tym: sytuację ekonomiczną w kraju - co przekłada się na zasobność polskiego społeczeństwa i poziom bezrobocia, co wpływa na poziom dochodów rozporządzalnych oraz zapotrzebowanie na artykuły konsumpcyjne Grupy - informuje zarząd spółki.


© Portal Spożywczy 2022-05-29 07:02:45