Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Konsekwencje naruszenia 30 dniowego terminu płatności przez sieci lub hurtownie

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w zapłacie za transakcję, o której mowa w ustawie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych równe będą sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych (aktualnie jest to 9,5 proc. rocznie) chyba, że strony ustaliły wyższe odsetki – powiedział serwisowi Dariusz Szybowski, radca prawny, który 15 lat współpracuje z Zakładem Usług Handlowych Robico.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 10-02-2016, 15:51
Dariusz Szybowski

Należy pamiętać, że do takich transakcji nie stosuje się odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 par. 2 k.c. (aktualnie jest to tylko 7% skali roku) – zatem o wiele mniej niż w w/w ustawie. Powyższe uprawnienie należy realizować nawet w przypadku umieszczenia przez „sieć” lub hurtownię postanowień dotyczących innego wyższego okresu płatności w umowach o współpracy, itp. dokumentach.

- Ponadto niezależnie od dochodzenia powyższych roszczeń należy również dochodzić roszczenia w zakresie odsetek ustawowych z tytułu korzystania z Państwa kapitału po upływie 30 dniowego terminu zapłaty za poszczególne dostawy. Powyższe uprawnienie należy realizować także w przypadku umieszczenia przez sieć lub hurtownię postanowień dotyczących innego wyższego okresu płatności w umowach o współpracy, itp. dokumentach. Wysokość odsetek tzw. kapitałowych określona jest w art. 359 par. 2 k.c. Przedmiotowy przepis stanowi, że jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych (aktualnie jest to 5% w skali roku) – mówi Dariusz Szybowski.

W przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu w/w odsetek ustawowych, stosownie do postanowień art. 10 wzmiankowanej ustawy należy doliczać do każdej kwoty zryczałtowaną rekompensatę (w kwocie 40 euro) za koszty dochodzenia wzmiankowanych wyżej roszczeń. Wskazano także na uchwałę SN z dnia 11 grudnia 2015 r. Sygn. Akt III CZP 94/15 zgodnie, z którą wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty tej należności bez względu na to czy koszty zostały poniesione czy nie, o ile dłużnik przekroczył ustalony termin zapłaty. Powyższe oznacza, że bez względu na zapisy w umowie o współpracy z siecią czy hurtownią uprawnienie do naliczania kwoty 40 Euro za zwłokę w płatności należy się każdemu dostawcy od każdej transakcji handlowej, za którą dany dostawca nie otrzymał płatności w terminie 30 dni.

- Przy założeniu dochodzenia przez dany zakład odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,5 proc. rocznie oraz odsetek tzw. kapitałowych w wysokości 5 proc. w połączeniu z kwotą 40 EURO liczoną od każdej transakcji istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że stosowanie takiego mechanizmu wymusi na „sieciach”, hurtowniach oraz sklepach przestrzeganie terminów płatności – uważa radca prawny.

© Portal Spożywczy 2020-11-28 20:31:07