Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZT Kruszwica: Sprzedaż nieruchomości może zwiększyć skonsolidowany wynik o ok. 43 mln zł

Jak poinformowały ZT Kruszwica, sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną może zwiększyć skonsolidowany wynik grupy o około 43 mln zł. Transakcje nie powinny istotnie wpłynąć na wynik jednostkowy spółki, w szczególności na wysokość zysku, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.


Autor: PAP
Data: 17-11-2016, 21:12

ZTK Property Management, spółka zależna Kruszwicy, podpisała warunkową umowę sprzedaży oraz umowę sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości. Jak podano, w zamian za zapłatę łącznej ceny, czyli 72,57 mln zł brutto, ZTK PM sprzedała prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Warszawie wraz z odrębnym prawem własności posadowionych na części z nich budynków i urządzeń.
 
"Zarząd spółki szacuje wpływ opisanych wyżej sprzedaży nieruchomości, o ile zostaną zawarte umowy przenoszące prawo użytkowania wieczystego i własność oraz zostanie zapłacona cena, na skonsolidowany wynik (zysk netto) grupy ZT Kruszwica S.A. w wysokości szacunkowej około 43.000.000 złotych" - podała grupa w komunikacie.
 
"Transakcje nie powinny istotnie wpłynąć na wynik (zysk netto) jednostkowy spółki, w szczególności na wysokość zysku mogącego być przeznaczonym na wypłatę dywidendy przez spółkę" - dodała.
 
Umowy zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym, że m.st. Warszawa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu w stosunku do nieruchomości.
 
Jak podano, spółka przewiduje, że w razie spełnienia warunku zawieszającego umowy zostaną wykonane do końca grudnia 2016 roku.
 
Spółka wskazała, że żadna z nieruchomości nie była wykorzystywana w działalności operacyjnej spółek z grupy ZT Kruszwica. 

© Portal Spożywczy 2020-11-26 10:48:03