Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Będzie łatwiej przekraczać wschodnie granice?

Szybsze odprawy na wschodniej granicy leżą w interesie wszystkich przewoźników - taki wniosek wynika z zakończonego 24 marca br. w Warszawie trójstronnego polsko - ukraińsko - białoruskiego spotkania w sprawie ułatwień w przekraczaniu granicy pomiędzy Polską a Białorusią i Ukrainą.

W podpisanej, wspólnej deklaracji wiceministrów ds. transportu, przedstawicieli władz IRU oraz prezesów zrzeszeń międzynarodowych przewoźników drogowych z państw biorących udział w spotkaniu zostały zawarte propozycje wspólnych działań na rzecz usprawnienia przekraczania granicy drogowej.

- Wyrażam gotowość strony polskiej do aktywizacji prac związanych ze zmianą polsko-ukraińskiej umowy międzyrządowej o utrzymaniu obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej. Jednocześnie gotowi jesteśmy na zawarcie umowy ze stroną białoruską, która pozwoli uregulować sprawy utrzymania mostów na naszej wspólnej granicy - dodał wiceminister Jarmuziewicz.

Spotkanie miało na celu zaktywizowanie działań ze strony wszystkich możliwych organów i instytucji dla usprawnienia i ułatwienia przekraczania granic. Bowiem tylko ścisła współpraca władz służb celnych i granicznych po obu stronach granicy, powinna złagodzić problem kolejek na przejściach granicznych i stworzyć warunki do działania i rozwoju przewozów drogowych.

Kluczową kwestią, której dotyczyły rozmowy, jest wdrożenie przez Polskę, Ukrainę i Białoruś załącznika nr 8 do Konwencji ONZ z 1982 r. w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, która jako główny cel przyjmuje uproszczenie procedur przekraczania granicy w międzynarodowym transporcie drogowym.

Najistotniejsze punkty deklaracji
(...)Ministrowie właściwi ds. transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Republiki Białorusi (...)
Wyrażają zgodę, aby:
Wdrożyć bez zwłoki załącznik nr 8 do Konwencji ONZ w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, zgodnie z następującymi przepisami konwencji:
- (Art.1) Uproszczenie procedur przekraczania granicy w międzynarodowym transporcie drogowym,
- Art.2) Uproszczenie procedur przyznawania wiz zawodowym kierowcom, poprzez wydawanie wiz wielokrotnych rocznych;
- (Art.3) Regularne informowanie wszystkich zainteresowanych stron o bieżącej sytuacji na przejściach granicznych poprzez codzienne przekazywanie danych do Centrum Monitorowania Czasu Oczekiwania na Granicy (IRU BTWO), przeniesienie procedur kontrolnych do miejsc wyjazdu i przeznaczenia towarów, przyznawanie pierwszeństwa partiom towaru wymagającym szybkiego przewozu,
- (Art.4) Ułatwienie pojazdom drogowym przekraczania granicy poprzez uznanie świadectwa międzynarodowej kontroli technicznej stanowiącego dodatek 1 do załącznika nr 8 oraz identyfikowanie pojazdów zatwierdzonych na podstawie konwencji ATP z wykorzystaniem oznaczeń rozpoznawczych umieszczanych na odpowiednim wyposażeniu oraz świadectwa ATP lub tabliczki zatwierdzenia,
- (Art.5) Unikanie, o ile jest to możliwe, powtarzania procedur ważenia pojazdów na przejściach granicznych poprzez przyjmowanie i wzajemne uznawanie międzynarodowego świadectwa ważenia pojazdu, które zawarto w dodatku 2 do niniejszego załącznika,
- (Art. 6) Usprawnienie i przyspieszenie niezbędnych formalności na przejściach granicznych poprzez umożliwienie wspólnych kontroli pomiędzy sąsiadującymi państwami (zasada „jednego zatrzymania sie") przez 24 godziny na dobę, jeśli jest to uzasadnione potrzebami handlu oraz zgodne z przepisami ruchu drogowego, wyodrębnienie ruchu różnego rodzaju przewozów po obu stronach granicy, co pozwala na wprowadzenie pierwszeństwa obsługi pojazdów posiadających ważne międzynarodowe dokumenty tranzytu celnego lub przewożących żywe zwierzęta albo szybko psujące sie artykuły żywnościowe oraz wydzielenie zatok do wyrywkowych kontroli ładunku i pojazdów, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingów i terminali oraz innych, równie ważnych usług.© Portal Spożywczy 2021-10-26 10:39:48