Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Advadis wyemituje obligacje, za które dokona akwizycji spółek dystrybucyjnych

Akcjonariusze spółki dystrybucyjnej Advadis (dawniej Advanced Distribution Solutions) zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K bez prawa poboru, poinformowała firma. Walne zgodziło się także na sprzedaż 5 sklepów i lokalu gastronomicznego w Krakowie.

"Emituje się od 22 do 200 obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 125.000 złotych, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 2.750.000 złotych do 25.000.000 złotych" - czytamy w przyjętej uchwale.

Spółka podała, że obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do wybranych adresatów, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

"Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi zarząd spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia" - czytamy dalej.

Obligatariusze uprawnieni są według swojego wyboru do zamiany obligacji na akcje spółki serii K, albo wykupu obligacji. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione z odsetkami przez spółkę najpóźniej po upływie 36 miesięcy od przydziału.

Za każdą obligację przysługiwać będzie prawo do objęcia 100.000 akcji serii K.

"W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda" - czytamy tez w uchwale.

Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosi 1,25 zł i odpowiada cenie zamiany.

"Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K pozwolą na kontynuację programu dalszych akwizycji spółek dystrybucyjnych w celu pokrycia siecią dystrybucyjną docelowo całego kraju. Emisja przyczyni się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwi dalszy rozwój działalności" - uzasadnia zarząd emisję obligacji zamiennych. Według niego, dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. "Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym"- czytamy dalej w uzasadnieniu.

W piątek na giełdzie po godzinie 12. akcja Advadis kosztowała 0,31 zł, po spadku o ponad 3%.

W czwartek NWZ Advadis wyraziło również zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 5 sklepów detalicznych zlokalizowanych w Krakowie, w drodze realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w 2006 roku z Maciejem Krupińskim.

NWZ zgodziło się też na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Krakowie "na możliwie najlepszych warunkach ustalonych przez zarząd w drodze negocjacji z nabywcą (nabywcami)".

Spółka dystrybucyjna Advadis miała narastająco w I-IV kw. 2008 roku 3,02 mln zł zysku netto wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 175,86 mln zł wobec 0,17 mln zł.© Portal Spożywczy 2021-10-26 23:19:53