Naszą ocenę wspierają opublikowane dziś wyniki kwartalnego badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring). Według raportu w II kw. zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń (15%). Zgodnie z opracowaniem NBP wśród czynników ograniczających rosnącą presję płacową można wymienić napływ imigrantów oraz dodatkowe dochody związane z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+. Dlatego oczekujemy, że w kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń ukształtuje się poniżej 6%, jednak pozostanie ona w łagodnym trendzie wzrostowym.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 4,4% r/r wobec 3,4% w maju. W efekcie, w II kw. roczne realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3,3% wobec 2,5% w I kw. Precyzyjna odpowiedź na pytanie, które branże odpowiadały za wyraźne przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w czerwcu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się z pełnymi danymi o wynagrodzeniach po publikacji Biuletynu Statystycznego.

Spadek dynamiki zatrudnienia pomimo silnego wzrostu liczby etatów

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 11,1 tys. m/m wobec spadku o 0,7 tys. w maju. Roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się w czerwcu do 4,3% z 4,5% w maju. Niższe roczne tempo wzrostu zatrudnienia w czerwcu było wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku (wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym w czerwcu 2016 r. był najwyższy od 2007 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat).

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia jest spójne z badaniami koniunktury w przetwórstwie. W czerwcu składowa PMI dotycząca zatrudnienia obniżyła się bowiem – drugi miesiąc z rzędu – do 50,9 pkt. (najniższego poziomu od października 2016 r.) z 52,8 pkt. w maju. Wzrost zatrudnienia w czerwcu był ograniczany przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Według badań koniunktury GUS w II kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportujących ww. trudności był najwyższy w historii badań. W kolejnych miesiącach wraz ze stopniowym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia.

Dane z rynku pracy dobrym sygnałem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w czerwcu 8,9% r/r wobec 7,9% i 7,1% odpowiednio w II i I kw. Wyraźne przyspieszenie realnego funduszu płac w II kw. w stosunku do I kw. stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji prywatnej spadnie do 4,2% r/r w II kw. wobec 4,7% w I kw. - mówi Krystian Jaworski.

- Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji - dodaje ekspert.