Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IJHARS skontrolowała jakość żywności w I kw. 2018 r. Producentów ukarano na 115 tys. zł

Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2018 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. wygląd, smak i zapach), parametry fizykochemiczne (m.in. wilgotność, kwasowość, zawartość ekstraktu, tłuszczu, białka, popiołu, wody, soli, identyfikację surowców mięsnych) oraz znakowanie produktów żywnościowych.Autor: www.portalspozywczy.pl/ IJHARS
Data: 25-07-2018, 11:40
fot. shutterstock

Kontrole dotyczyły jakości handlowej: mięsa i jego przetworów (wędzonek, pasztetów i konserw),  przetworów owocowych (dżemów, konfitur, powideł, marmolad, kompotów, owoców w syropie i w zalewie) oraz warzywnych (konserw, marynat, past i pasztetów warzywnych),  przetworów zbożowych (mąk i kasz),  wyrobów cukierniczych (wyrobów czekoladowych i cukierków);  tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów).

Kontrole przeprowadzono w 424 podmiotach, w tym u: 163 producentów mięsa i jego przetworów, 107 producentów przetworów owocowych i warzywnych, 83 producentów przetworów zbożowych, 50 producentów wyrobów cukierniczych, 21 producentów tłuszczów do smarowania.

Jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:

- Nie kwestionowano cech organoleptycznych mięsa i jego przetworów, przetworów zbożowych, wyrobów cukierniczych i tłuszczów do smarowania. W przypadku przetworów owocowych i warzywnych zakwestionowano kilka partii poddanych kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niewłaściwej barwy, konsystencji oraz wyglądu.

- Odsetek partii o niezgodnych z deklaracją parametrach fizykochemicznych zmniejszył się w przypadku wyrobów cukierniczych 0 10,6 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z IV kw. 2016 r. l ) oraz mięsa i jego przetworów 0 3,2 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z III kw. 2017 r.), a wzrósł w przypadku przetworów owocowych i warzywnych 0 15,5 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z III kw. 2015 r.). Udział zakwestionowanych partii przetworów zbożowych stwierdzono na zbliżonym poziomie w porównaniu do wyników kontroli z III kw. 2014 r. Z kolei w przypadku tłuszczów do smarowania nieprawidłowości ujawniono w niemal co czwartej partii poddanej kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

•      obecności niedeklarowanych substancji konserwujących, niezgodnej z deklaracją masy, kwasowości oraz zawartości soli i ekstraktu ogólnego — w przypadku przetworów owocowych i warzywnych;

•      obecności niedeklarowanych i niedozwolonych składników, zawyżenia zawartości wody w mięsie drobiowym w stosunku do ilości wody technologicznie uzasadnionej, zaniżonej zawartości mięsa oraz niewłaściwych wartości liczbowych w wartości odżywczej — w przypadku mięsa i wyrobów mięsnych;  niezgodnej z deklaracją wilgotności i zawartości popiołu, niewłaściwego stopnia rozdrobnienia — w przypadku przetworów zbożowych;

•      niezgodnej z deklaracją zawartości składników podkreślonych w oznakowaniu oraz zawartości cukrów i suchej masy — w przypadku wyrobów cukierniczych;

•      niezgodnej z deklaracją zawartości tłuszczu i wody — w przypadku tłuszczów do smarowania.

Wystąpienie nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz parametrów fizykochemicznych świadczy o błędach popełnionych podczas procesu produkcyjnego lub o świadomym fałszowaniu wyrobów gotowych.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS: wydali m.in.: 79 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania,

 57 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, 56 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę ponad 1 1 5 tys. zł; nałożyli 37 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 6,5 tys. zł.

© Portal Spożywczy 2020-12-03 09:12:55