666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Seko poprawiło wyniki i obniżyło koszty w I półroczu 2018

W I półroczu 2018 r. spółka Seko S.A. osiągnęła 81,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 80,1 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2018 r. spółka zanotowała 3,9 mln zł zysku netto wobec 3,3 mln zł rok wcześniej. Jak poinformował zarząd spółki, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu zwiększyły się w analizowanym okresie w większym stopniu niż przychody ze sprzedaży.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 17-08-2018, 16:20
Siedziba Seko w Chojnicach, fot. Seko

Działalność operacyjna Seko w I półroczu 2018 r. koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich okresach, na pozyskaniu nowych odbiorców krajowych i zagranicznych oraz rozszerzeniu asortymentu oferowanych produktów.

W omawianym okresie Spółka wprowadziła do oferty nową linię produktów pod nazwą „Zdrowo i wygodnie”. Spółka kontynuowała również proces rebrandingu, w trakcie którego wprowadzono nowe logo, zaś produkty otrzymały etykiety w nowej kolorystyce.

Wielkość produkcji w ujęciu wagowym zwiększyła się o ponad 3% w stosunku do I półrocza 2017 r., zaś przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 1,3%.

W I kwartale br. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł 11,1%, natomiast w samym II kwartale odnotowano spadek na poziomie 9,9%. W ocenie zarządu taka różnica między kwartałami wynikała z faktu, iż Święta Wielkanocne w ubiegłym roku przypadały w dniach 16-17 kwietnia, natomiast w roku bieżącym – w dniach 1-2 kwietnia. W związku z tym sezonowy przedświąteczny szczyt sprzedaży w ubiegłym roku rozłożył się na I i II kwartał, natomiast w bieżącym roku w całości przypadł na I kwartał.

Ogólnie w I półroczu 2018 r. nastąpiło wyhamowanie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, które w stosunku do I połowy 2017 r. zwiększyły się o 1,3%. Pozytywny wpływ na wyniki Spółki w I półroczu 2018 r. miała ścisła kontrola kosztów produkcyjnych: przy wzroście przychodów ze sprzedaży produktów na poziomie 1,7%, koszt wytworzenia sprzedanych produktów obniżył się o 2,2%.

Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu zwiększyły się w analizowanym okresie w większym stopniu niż przychody ze sprzedaży.

W obszarze działalności finansowej niekorzystny wpływ na wynik finansowy miały różnice kursowe. W I półroczu 2018 r. Spółka odnotowała nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 136 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku zmiany kursów walutowych miały pozytywny wpływ na wynik finansowy: nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wyniosła 505 tys. zł). Korzystny wpływ na wyniki Spółki miał również niski poziom rynkowych stóp procentowych, który pozwolił utrzymać koszty obsługi zewnętrznych źródeł finansowania na niskim poziomie.

W I półroczu 2018 r. przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 74,9 mln zł i stanowiły 92,3% przychodów ze sprzedaży ogółem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyły się o 1,7%.

Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w omawianym okresie 6,2 mln zł i były niższe o niespełna 4% w porównaniu z I półroczem 2017 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z nieco niższych przychodów ze sprzedaży paliw.

Główną grupą asortymentową w strukturze przychodów ze sprzedaży Spółki w I półroczu 2018 r. pozostawały marynaty rybne (m.in. koreczki i zawijańce w zalewach octowych i olejowych, płaty Bismarck, rolmopsy, filety śledziowe w olejach, filety śledziowe w kremach i śmietanie).

Najważniejszym rynkiem zbytu produktów Spółki w I półroczu 2018 r., podobnie jak w poprzednich okresach, był rynek krajowy. Przychody ze sprzedaży krajowej w omawianym okresie utrzymały się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ich udział w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie 89,8% (spadek o blisko 1 punkt procentowy w porównaniu z I półroczem 2017 r.).

Przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych osiągnęły w I półroczu 2018 r. poziom 8 283 tys. zł, co oznacza wzrost o blisko 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Było to wynikiem m.in. pozyskania odbiorców na nowych rynkach.

Największą grupą odbiorców produktów Spółki w I półroczu 2018 r. były krajowe sieci handlowe: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe oraz sieci sklepów małopowierzchniowych. Przychody ze sprzedaży do tej grupy odbiorców wyniosły w tym okresie 38,8 mln zł i były o nieco ponad 3% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Produkty Spółki są obecne w większości sieci handlowych działających na terenie Polski.

Największymi zagranicznymi rynkami zbytu dla Spółki w I półroczu 2018 r. były Niemcy i Czechy. Łączne przychody ze sprzedaży na te dwa rynki stanowiły ponad 64% przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Kolejnymi, pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży, zagranicznymi rynkami Spółki były Francja i Słowacja. Produkty Spółki są również dostępne m.in. na Węgrzech, na Litwie, w Szwajcarii, w RPA, w Bułgarii, w Serbii, w Chorwacji, w Irlandii, w Hiszpanii i we Włoszech.

© Portal Spożywczy 2020-04-08 06:31:21