Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mex Polska z wyższymi przychodami ze sprzedaży, ale niższym zyskiem

W 2018 roku Grupa Mex Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 66 530 tys. zł, wyższe o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym obrót wyniósł 64 424 tys. zł. Przychody wzrosły pomimo zamknięcia 2 restauracji The Mexican, a o ich wzroście zdecydowały głównie przychody nowo otwartych lokali gastronomicznych.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 30-03-2019, 09:22
Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska SA

Grupa Mex Polska osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w wysokości 9 143 tys. zł., który w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o kwotę 70 tys. zł. Marża zysku brutto na sprzedaży utrzymała się na zbliżonym poziomie do marży roku 2017, tj. ok 14%. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 4 662 tys. zł. i był nieznacznie niższy niż w roku 2017, tj. o 2,2%. Jest to efektem w dużym stopniu nakładów poniesionych przez Grupę na rozwój Pijalni Wódki i Piwa w mniejszych miastach. Dodatkowe zyski z opłat franczyzowych (przychody nie są konsolidowane) oraz bonusy marketingowe z tych jednostek będą widoczne w latach kolejnych poczynając od 2019.

Marża zysku na działalności operacyjnej utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do zeszłego roku, tj ok. 7%. EBITDA w roku 2018 w kwocie 6 105 tys. zł. była wyższa niż w roku 2017 o 2,7%. Marża EBITDA w roku 2017 i 2018 była na zbliżonym poziomie 9%.

Zysk netto wyniósł 3 187 tys. zł. i jest niższy niż osiągnięty w 2017 roku głownie na skutek konieczności rozwiązania przez spółki zależne części aktywa na podatek odroczony w kwocie 720 tys. zł. Zysk netto oczyszczony z ww. zdarzenia jednorazowego wyniósłby 3 907 tys. zł. Rozwiązanie części aktywa na podatek odroczony to efekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszającej stawkę podatku z 15% na 9%. Zmiana ta bardzo korzystnie wpłynie na wyniki spółek zależnych Grupy Mex Polska S.A. począwszy od 2019 r. ze względu na niższe opodatkowanie tych spółek podatkiem dochodowym.

© Portal Spożywczy 2021-02-27 11:37:10