Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania: biegły rewident odmówił zaopiniowania finansów spółki za 2018 r.

Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały odmowę wydania opinii biegłego rewidenta, spółki PKF Consult, z badania sprawozdania finansowego ZM Henryk Kania za 2018 rok.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 02-05-2019, 10:12
fot. PTWP

- Zarząd Henryk Kania z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. otrzymał od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., firmy audytorskiej powołanej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające odmowę wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania Sprawozdania Finansowego Spółki – podała spółka w raporcie giełdowym.

PKF Consult podaje z kolei w oświadczeniu, że spółka została zatrudniona w celu zbadania załączonego rocznego sprawozdania finansowego Zakłady Mięsne Henryk Kania za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie z zysków lub strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe noty i objaśnienia zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające.

- Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku elektronicznego opatrzonego podpisami elektronicznymi Zarządu Spółki w dniu 30 kwietnia 2019 r. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSSF UE”. Nie wyrażamy opinii na temat załączonego sprawozdania finansowego Spółki. Ze względu na znaczenie spraw opisanych w sekcji naszego sprawozdania „Podstawa odmowy wyrażenia opinii” nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania na temat tego sprawozdania finansowego – czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta, firmy PKF Consult. 

Zarząd ZM Henryk Kania podaje, że po rozpatrzeniu sprawozdania z badania Sprawozdania Finansowego oraz uzasadniania odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta, podejmie decyzję na temat zasadności przedstawienia stanowiska spółki w tej sprawie.

- Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna według stanu na 31 .12.2018 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwój i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim PKF Consult Spółka z o.o Sp.k. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonali przeglądu tego sprawozdania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – czytamy z kolei w oświadczeniu zarządu ZM Henryk Kania.

Z raportu finansowego ZM Henryk Kania wynika, że w 2018 przychody ze sprzedaży spadły do 1,14 mld zł z 1,42 mld zł w 2017 roku,  zysk operacyjny wrósł do 117,9 mln zł z 93,3 mln zł, a zysk netto wzrósł do 64,4 mln zł z 53,2 mln zł.

- 2018 rok był dla ZM Henryk Kania okresem intensywnego wzrostu spółki związanego ze skuteczną realizacją przyjętej przez nas strategii rozwoju produktowego. Bardzo istotną rzeczą w tym kontekście był dokonany podział portfolio na określone grupy asortymentowe związane z często niepokrywającymi się z dotychczasowymi kanałami dystrybucji. Dzięki tej skutecznie realizowanej strategii, w zeszłym roku po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki Henryk Kania, a co za tym idzie także zauważalny wzrost udziałów rynkowych – komentuje wyniki finansowe spółki Grzegorz Minczanowski.

© Portal Spożywczy 2020-07-03 00:03:55