Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Cambridge Chocolate Technologies: akcjonariusz chce powołania rewidenta ds szczególnych, spółka sceptyczna

Cambridge Chocolate Technologies poinformowała, że jeden z akcjonariuszy chce powołania rewidenta do spraw szczególnych rewidenta, natomiast spółka jest zdania, że nie ma to uzasadnienia merytorycznego. Niemniej jednak taki punk pojawi się w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 26 czerwca.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 10-06-2019, 12:06

- W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r., Zarząd Cambridge Chocolate Technologies [Spółka, Emitent] wyjaśnia, że chociaż obowiązujące przepisy prawa obligują Emitenta do działań objętych treścią niniejszego komunikatu, to należy wyraźnie zaznaczyć, że w ocenie Spółki złożony wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a działania wnioskodawcy są przykładem instrumentalnego wykorzystania instytucji rewidenta do spraw szczególnych, narażając spółkę na poważne konsekwencje prawne, finansowe i korporacyjne – podała spółka Cambridge Chocolate Technologies w raporcie giełdowym.

Spółka podała też, że ramach w wykonania obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych [KSH] działając zgodnie z art. 401 § 2 KSH spółka dokonała zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ i do pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano punkty:

- Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.

Ponadto po punkcie 11 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

© Portal Spożywczy 2020-07-05 22:07:19