Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowa koncepcja ustalania stawek podatku VAT w przypadku FSMP

15 marca 2019 roku odbyło się pierwsze czytanie ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Zasadniczym założeniem noweli jest uproszczenie zasad ustalania stawek podatku od towarów i usług zgodnie z zasadą przejrzystości. Koncepcja zakłada stosowanie tej samej stawki VAT dla towarów klasyfikowanych w tym samym grupowaniu CN. Zmiana będzie miała zasadnicze znaczenie dla około 1 653 110 podatników podatku VAT. Okazuje się jednak, że uproszczenie zasad określania stawek w niektórych przypadkach jest dość skomplikowane – mówi serwisowi portalspożywczy.pl mec. Dariusz Tarabasz z kancelarii Czyżewscy kancelaria adwokacka.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 08-07-2019, 10:50
Dariusz Tarabasz

Towary lub usługi na potrzeby podatku VAT są identyfikowane na podstawie klasyfikacji wykorzystywanych w statystyce publicznej. W chwili obecnej do tych celów wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, która jednakże – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – może być stosowana do dnia 31 grudnia 2019 r. Istnieje więc potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT dotyczących sposobu identyfikowania towarów i usług.

Obecny system jest często krytykowany za brak przejrzystości i problemy z prawidłowym ustaleniem stawki. Co prawda podatnik ma możliwość zwrócenia się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie odpowiedniej interpretacji, jednak nie mają one mocy wiążącej. Co istotne GUS nie może dokonywać wykładni prawa podatkowego wobec tego jego opinia w praktyce ma charakter drugoplanowy. Należy liczyć się z tym, że organy podatkowe będą miały inny punkt widzenia.

O ile co do zasady stosowanie kodów CN wydaje się być prostsze to jednak w przypadku niektórych towarów takich jak może sytuację skomplikować jeszcze bardziej. Kategoria FSMP jest bardzo szeroka i obejmuje produkty należące do różnych grupowań CN. O przypisaniu odpowiedniego kodu CN decyduje skład FSMP. Tytułem przykładu może być to kod: CN 21065, CN 22026 ale też CN 19017 lub CN 35048. Niewykluczone jest też przypisanie innego kodu jeżeli skład produktu będzie na to wskazywał. Co więcej kategoria dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego obejmuje też produkty, które dla celów statystycznych nie są w ogóle klasyfikowane jako żywność. W niektórych przypadkach z uwagi na stan pacjenta środki odżywcze muszą być podawane w inny sposób niż tradycyjna żywność (np. dojelitowo). Jak wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 30 kwietnia 2014 r. (C- 267/13) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego do podawania dojelitowego klasyfikowane są w dziale 30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE w pozycji CN 30049. Pomimo więc tego, że w istocie jest to żywność a nie produkt leczniczy czy szerzej farmaceutyczny na potrzeby statystyczne wprowadzono pewne uproszczenia. Statystyka w tym przypadku nie do końca oddaje rzeczywistość.

Wobec tak szerokiej i pojemnej kategorii powstało ryzyko rozbieżności w stawkach podatku VAT stosowanych wobec tego rodzaju żywności. Potencjalnie mogło więc dojść do naruszenia zasady neutralności podatku VAT i zaburzenia konkurencji na rynku. Sytuacja, w której dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego raz byłyby opodatkowane stawką 23% a raz stawką preferencyjną 5% mogłaby skłaniać do pytania o preferencyjne traktowanie osób cierpiących na wybrane schorzenia. O ile, co do zasady można sobie wyobrazić wprowadzenie tego typu zasad to jednak musiałby być to proces przemyślany, przejrzysty i w oparciu o jasne reguły. W tym przypadku cel ustawy jest inny, a wybór schorzeń byłby z natury rzeczy przypadkowy. Poza tym, kontrowersyjne jest stosowanie prawa podatkowego a w szczególności podatku VAT do rozwiązywania tego rodzaju problemów. Podstawową zasadą na jakiej opiera się podatek od towarów i usług jest neutralność. Oznacza to, że podatek ten nie powinien w jakikolwiek sposób wpływać na rynek. Problem ten został już zauważony na etapie konsultacji społecznych.

Należy podkreślić, że „Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego” (w skrócie FSMP – z ang. Food for Special Medical Purpose) stanowią pewną grupę produktów wyodrębnioną ze względu na cel do jakiego są wykorzystywane (a nie skład). FSMP to żywność specjalnie przetworzona lub żywność o specjalnym składzie przeznaczona do dietetycznego odżywiania pacjentów, w tym niemowląt. Żywność ta powinna być stosowana pod nadzorem lekarza. Co do zasady, żywność tego rodzaju jest przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywności.

Co istotne, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego są opracowane w celu żywienia pacjentów dotkniętych chorobą lub niedożywionych z powodu choroby (jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie diety), zaburzenia lub schorzenia. W przypadku tych pacjentów zaspokojenie potrzeb żywieniowych przez spożywanie tradycyjnej żywności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W tych okolicznościach stosowanie różnych stawek podatku VAT dla poszczególnych produktów wchodzących w skład budziło uzasadnione wątpliwości i mogło powodować stosowanie sztucznych podziałów wewnątrz tej kategorii mających jedynie uzasadnienie podatkowe. W toku konsultacji publicznych strona rynkowa argumentowała, że ze względu na przeznaczenie wszystkie produkty należące do tej kategorii powinny być objęte obniżoną stawką podatku VAT – 5%.

Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w tym zakresie wyjątku od ogólnej zasady. Na skutek uwag zgłaszanych przez rynek na etapie konsultacji w chwili obecnej projekt przewiduje objęcie wszystkich towarów posiadających status dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego obniżoną stawką podatku 5% - „bez względu na CN”. Podobny mechanizm ustawodawca zdecydował się wprowadzić w stosunku do wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

W chwili obecnej cały czas trwają jednak prace nad ostatecznym kształtem ustawy. O ile uproszczenie systemu ustalania stawek wydaje się kierunkiem słusznym to jednak nie jest to zadanie zbyt proste. Jak pokazuje przykład FSMP proponowana koncepcja nie rozwiązuje problemu do końca a w pewnych przypadkach zasadne wydaje się wprowadzenie wyjątku od reguły.

© Portal Spożywczy 2020-07-11 04:21:05