Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UPS ma wzrost zysku z działalności operacyjnej we wszystkich segmentach

Firma UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące skorygowanego zysku na akcję za drugi kwartał 2019 r., który wyniósł 1,96 USD. Spółka obróciła rosnący popyt na usługi dostawy w kolejnym dniu na bardzo dobre wyniki finansowe w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystała również sprawdzone strategie zarządzania kosztami bazujące na modelu asset-light (polegającym na optymalizacji portfela posiadanych aktywów) w segmentach przesyłek międzynarodowych oraz łańcucha dostaw i spedycji towarów.

 – Procesy transformacyjne jakie zachodzą w UPS zwiększają efektywność całej sieci, co – w połączeniu ze wdrażanymi przez nas strategiami rozwoju – przełożyło się na wzrost zysku we wszystkich segmentach – powiedział Prezes i Dyrektor Generalny UPS David Abney. – Ogłosiliśmy również zakrojone na szeroką skalę wdrożenie nowych produktów i usług, takich jak UPS My Choice for Business, rozszerzenie sieci alternatywnych punktów odbioru UPS Access Points czy UPS Worldwide Economy, dla małych i średnich firm, których celem jest generowanie dodatkowego rentownego wzrostu.

 Kwoty zaprezentowane na podstawie wartości skorygowanych nie uwzględniają kosztów strategii transformacyjnych. Skorygowane wyniki za II kw. 2019 r. nie uwzględniają kosztów brutto w wysokości 21 mln USD, tj. 0,02 USD na akcję po opodatkowaniu. Skorygowane wyniki za II kw. 2018 r. nie uwzględniają kosztów brutto w wysokości 263 mln USD, tj. 0,23 USD na akcję po opodatkowaniu, związanych przede wszystkim z programem dobrowolnych odejść na emeryturę realizowanym w UPS.

Sumaryczne dane spółki za II kw. 2019 r.:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,4% do 18 mld USD, co jest wynikiem wzrostu średniego dziennego wolumenu przesyłek w Stanach Zjednoczonych oraz wyższej jakości przychodów (po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych) wypracowanych w segmencie przesyłek międzynarodowych.
- Łączny zysk z działalności operacyjnej wzrósł o blisko 21% oraz o 6,3% w ujęciu skorygowanym, przy czym wzrost odnotowano we wszystkich segmentach.
- Łączna marża operacyjna była wyższa o 170 punktów bazowych, natomiast skorygowana marża operacyjna – o 30 punktów bazowych.
- Nakłady inwestycyjne poniesione w bieżącym roku na optymalizację funkcjonowania sieci wyniosły około 2,9 mld USD.
- Dywidenda na akcję za okres do końca II kw. wzrosła o 5,5%. Spółka wykupiła w tym czasie 4,8 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 500 mln USD.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych odnotował istotny wzrost wolumenów w ramach wszystkich produktów, w tym przede wszystkim ponad 30-procentowy wzrost wolumenu przesyłek lotniczych Next Day Air UPS. Przyczyną tak silnego wzrostu popytu na oferowane przez spółkę usługi dostawy przesyłek w dniu następnym były wymagania ze strony spedytorów z sektora handlu elektronicznego dotyczące skrócenia terminów dostaw.

– Popyt na szybsze dostawy stanowi dla naszej branży zmianę strukturalną – skomentował David Abney. – Przewidując jej nadejście, uruchomiliśmy dodatkowe możliwości w zakresie dostaw lotniczych oraz przeprowadziliśmy modernizację sieci, co sprawiło, że wzrost popytu na te usługi przełożył się na zwiększenie rentowności UPS i sprostanie rosnącym potrzebom rynku.

W omawianym okresie odnotowano wzrost wolumenu przesyłek zarówno w segmencie B2B, jak i B2C. Ponadto spółka zwiększyła o ponad 2 mln stóp kw. powierzchnię pomieszczeń, w których odbywa się automatyczne sortowanie przesyłek, co poprawiło efektywność, pozytywnie wpływając na wskaźnik dźwigni operacyjnej.

- Przychody ze sprzedaży wzrosły o 796 mln USD, czyli o 7,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2018 r., w wyniku zwiększonego popytu na usługi lotnicze ze strony klientów z sektora medycznego i handlu detalicznego.
- Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 28,6% i o 8% w ujęciu skorygowanym.
- Marża operacyjna wyniosła 10,8% (11% według wartości skorygowanych).
- Działania ukierunkowane na poprawę efektywności sieci przyczyniły się do dalszego ograniczenia kosztów jednostkowych. Omawiany okres był trzecim kwartałem z rzędu, w którym odnotowano niższe tempo wzrostu kosztów jednostkowych.

Segment przesyłek międzynarodowych

Na działalność segmentu przesyłek międzynarodowych korzystny wpływ miała wysoka elastyczność sieci oraz zorientowanie na najszybciej rosnące rynki w ramach zróżnicowanej bazy przychodowej spółki. Segment wypracował najlepszy w historii zysk za drugi kwartał i osiągnął wzrost marż operacyjnych w ujęciu skorygowanym, umiejętnie radząc sobie w obszarach charakteryzujących się niepewnością handlową.

- Wolumeny segmentu nieznacznie się obniżyły za sprawą ogólnoświatowej presji makroekonomicznej oraz trudnych do powtórzenia wyników osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku (w drugim kwartale 2018 r. wzrost eksportu wyniósł aż 9,5%).
- Przychody ogółem w przeliczeniu na przesyłkę spadły o mniej niż 1%, jednak po korekcie o różnice kursowe – wzrosły o prawie 2%.
- Przychody krajowe segmentu przesyłek międzynarodowych w przeliczeniu na przesyłkę wzrosły o 0,3% oraz o 5,6% po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.
- Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ponad 7% i o 1,7% w ujęciu skorygowanym.

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

Zysk z działalności operacyjnej segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów osiągnął w drugim kwartale roku dwucyfrowy wzrost, do poziomu ponad 270 mln USD. Skuteczne zarządzanie kosztami bazujące na strategiach optymalizacji portfela posiadanych aktywów (model asset-light) pozwoliło na wypracowanie solidnych wyników finansowych pomimo presji na przychody, której źródłem był niższy poziom obrotów handlowych.

Marża operacyjna wzrosła do 8% w ujęciu skorygowanym i nieskorygowanym dzięki skutecznej realizacji celów, dyscyplinie kosztowej i inicjatywom strategicznym, które koncentrują się doskonałej jakości usług oraz zwiększaniu wysokiej jakości przychodów od klientów z sektora małych i średnich firmSegment międzynarodowego transportu lotniczego osiągnął wysoki wzrost zysku pomimo spadku tonażu wynikającego z wyższych różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.
Coyote i Marken wniosły znaczny wkład w zysk z działalności operacyjnej.
Dzięki wysunięciu na pierwszy plan jakości przychodów segment transportu frachtowego UPS osiągnął wzrost na poziomie przychodów z obsługi przesyłek drobnicowych (LTL) w przeliczeniu na cwt o 3,9%.

Perspektywy

Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.

– UPS zwiększyła zyski we wszystkich segmentach biznesowych – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – Osiągnięte wyniki są skutkiem inwestycji zwiększających efektywność sieci, świetnych efektów wdrażanych inicjatyw oraz zdolności spółki do realizacji celów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przewidujemy, że ten pozytywny trend utrzyma się w kolejnych kwartałach.

- Skorygowany rozwodniony zysk na akcję za cały rok zamknie się w przedziale 7,45–7,75 USD.
- Skorygowane wolne przepływy pieniężne za 2019 r. powinny wynieść między 3,5 a 4 mld USD, przy czym korzyści wynikające z działań w obszarze kapitału obrotowego mogą dodatkowo zwiększyć tę kwotę.
- Efektywna stawka podatkowa za cały rok 2019 szacowana jest na poziomie 22%–24%.
- Oczekuje się, że w trzecim kwartale pozytywny wpływ na skorygowany zysk na akcję będą mieć dodatkowy dzień roboczy i korzyści uzyskane w segmencie przesyłek międzynarodowych w związku z niekorzystną sytuacją surowcową w 2018 r., która nie powinna się powtórzyć.
- Koszty transformacji oraz aktualizacja wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej nie zostały uwzględnione w prognozie.© Portal Spożywczy 2021-05-07 21:29:34