Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Gabinet cieni BCC sformułował oczekiwania wobec nowego rządu

Zatrzymania bardzo wysokiej inflacji prawa gospodarczego, szczególnie w obszarze podatków PIT i CIT, w połączeniu z dużo większą jednoznacznością przepisów. Usprawnienia rejestracji pracowników cudzoziemskich m.in. skrócenie rejestracji do 48h poprzez przeniesienie zadań Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy. Poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach, możliwość wydłużenia okresu legalnej pracy cudzoziemca w Polsce i urzędowe przyspieszenie legalizacji ich pracy. Wzrostu podaży pracy poprzez silne zachęty do aktywności zawodowej pracowników 50+, studentów oraz ułatwienie matkom powrotu do pracy – domagają się przedsiębiorcy od Parlamentu i rządu nowej kadencji.

9 października, odbyło się XXX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które poświęcone było oczekiwaniom biznesu. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC opracował raport, który zawiera konkretne propozycje do wdrożenia po wyborach przez nowe władze. Przedsiębiorcy oczekują m.in. odstąpienia od zmian, które spowodują osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz mogą spowodować odpływ lub zmianę metody rozliczania wynagrodzenia za wykonywaną pracę/usługi (m.in. zniesienie limitu 30-krotności); zmniejszenia klina podatkowego (pozapłacowych kosztów pracy), w szczególności poprzez znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Według BCC konieczne jest także nadanie ochronie zdrowia najważniejszego priorytetu w państwie, uznania wydatków na ochronę zdrowia jako inwestycji (a nie kosztu) i jako koła zamachowego całej gospodarki.

Zdaniem Gabinetu Cieni BCC obywatele oczekują również zreformowania zarządzania jakością powietrza – można to rozpocząć od zintegrowania działań samorządowych wynikających z prawa europejskiego z rządowymi działaniami naprawczymi pn. „czyste powietrze".

Kluczowe regulacje powinny być uzgadniane w Radzie Dialogu Społecznego.© Portal Spożywczy 2021-07-26 06:43:09