Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Syndyk będzie sprzedawał wierzytelności Marcpolu

Rada Wierzycieli spółki Marcpol zezwoliła syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki niektórych wierzytelności.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 30-03-2020, 11:10

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zawiadomił, iż Rada Wierzycieli Marcpol podjęła uchwałę o następującej treści:

"Rada Wierzycieli (...)  zezwala Syndykowi Masy Upadłości Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości (...) wierzytelności wykazanych w załączniku nr 1 do "Oszacowania wartości należności" (...) z tytułu dostaw Marcpol (...)  z określeniem, że cena sprzedaży poszczególnych wierzytelności będzie nie mniejsza niż jednostkowa wartość rynkowa wskazana w załączniku nr 1 do ww. oszacowania oraz z tym zastrzeżeniem, że Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia poszczególnych, jednostkowych należności lub ich części, przy jednoczesnym pomniejszeniu ceny sprzedaży wierzytelności o kwotę nie mniejszą niż wartość rynkowa takiej wierzytelności wykazana w załączniku nr 1". -

Uchwała Rady Wierzycieli wraz z załącznikami jest dostępna do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego.

© Portal Spożywczy 2020-07-13 22:09:11