Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prawnicy: Trybunał arbitrażowy orzekł, że działania Słowacji wobec Muszynianki były "rażące i celowe"

7 października 2020 r., trybunał arbitrażowy orzekający na podstawie regulaminu UNCITRAL wydał wyrok w sprawie spółki Muszynianka przeciwko Republice Słowackiej. Jak potwierdzają reprezentanci spółki, trybunał orzekł, że Słowacja naruszyła przepisy prawa międzynarodowego na szkodę polskiej firmy.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 09-10-2020, 12:24
Trybunał orzekł, że Słowacja naruszyła przepisy prawa międzynarodowego na szkodę polskiej firmy; fot. za muszynianka.pl

Spór dotyczył naruszenia polsko-słowackiej umowy o popieraniu i ochronie inwestycji („BIT”). Sprawa miała na wielu płaszczyznach charakter precedensowy, np. w odniesieniu do zarzutu o wygaśnięciu umów BIT między państwami członkowskimi UE.

Jak podaje kancelaria Kochański & Partners, trybunał arbitrażowy uznał swoją jurysdykcję, oddalając wszystkie zastrzeżenia jurysdykcyjne Słowacji oraz wniosek Komisji Europejskiej. Co więcej, trybunał oddalił wszelkie zarzuty co do dopuszczalności roszczeń Muszynianki, w tym najważniejszy dla naszego Klienta zarzut dotyczący rzekomej nielegalności projektu inwestycyjnego.

Trybunał podzielił argumentację prawników Kochański & Partners stwierdzając, że traktowanie Muszynianki w postępowaniu administracyjnym stanowiło: „rażące i celowe zignorowanie słowackiego prawa administracyjnego i przejrzystości wymaganej od władz państwa”. Zdaniem trybunału, „takie traktowanie stanowiło naruszenie standardu traktowania bezstronnego i słusznego”. Dodatkowo trybunał arbitrażowy stwierdził, że to zachowanie stanowi naruszenie standardu traktowania niearbitralnego i niedyskryminacyjnego.

Trybunał uznał jednak, że zmiana konstytucyjna, która wprowadziła zakaz transgranicznego transportu wody rurociągami, nie stanowiła naruszenia BIT – innymi słowy, zmiana ta mieściła się w uprawnieniach regulacyjnych Słowacji. Ze względu na to stwierdzenie, trybunał uznał, że Muszynianka nie mogła oczekiwać zgody na wydobycie i transport wody po wejściu w życie zmiany konstytucyjnej.

Tym samym, trybunał nie zasądził odszkodowania za stwierdzone naruszenia BIT. Roszczenia opiewały na 170 mln euro.

- Zważywszy zasadniczą część wyroku oraz na reakcję Klienta uznajemy go za sukces, rozważając przy tym środki prawne, które pozwolą Klientowi na zaspokojenie finansowe jego uznanych roszczeń – skomentował dr Marek Jeżewski, Partner i Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów w Kochański & Partners.

Czytaj więcej: Muszynianka: odrzucono pozew przeciwko Słowacji w części dot. żądania odszkodowania

© Portal Spożywczy 2020-11-27 21:26:01