Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Żywiec: Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r.

Zarząd Grupy Żywiec postanowił o wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,0 złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 09-11-2020, 09:17
Zarząd Grupy Żywiec postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. w kwocie 14,0 zł na akcję fot. pixabay.com/Lernestorod

- Zarząd spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 143.798.718 złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 30 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne – poinformowała spółka.

Zarząd spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 11 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

- Mając na uwadze najlepszy interes Spółki, Zarząd Spółki równocześnie zastrzegł, że planowana wypłata zaliczki na poczet zysku za rok finansowy 2020 zostanie dokonana pod warunkiem, że sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki do dnia planowanej wypłaty nie ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby w ocenie Zarządu istotnie wpłynąć na poziom przewidywanego zysku za rok finansowy 2020 - podano.

Zarząd Grupy Żywiec w październiku 2019 roku zdecydował o wypłacie 154,1 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok, czyli 15 zł na akcję. Natomiast w czerwcu 2020 r. akcjonariusze zdecydowali, że spółka nie wypłaci dywidendy za 2019 rok, poza wypłaconą już zaliczką.

© Portal Spożywczy 2021-01-16 11:59:58