Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol zyskuje dzięki nowościom. Spółka dwukrotnie zwiększyła zyski

Pamapol podał wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku. Grupa zwiększyła skonsolidowane przychody o 37 proc. a zysk był wyższy o 107 proc. wobec I kwartału 2021 roku.

Pamapol podsumował pierwszy kwartał 2022

W okresie I kwartału 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Pamapol wyniosły
260,9 mln zł i były o 37 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego (189,7 mln zł). Jednocześnie w okresie I kw. 2022 r. Grupa wypracowała zysk w wysokości 8,8 mln. zł, który był wyższy o 107 proc. wobec zysku wypracowanego w okresie I kw. 2021 r.(4,25 mln. zł.)

Pamapol zyskuje dzięki nowym produktom

W ocenie zarządu Pamapolu znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym miały w szczególności zdarzenia związane z rozwojem nowych indeksów produktowych, intensyfikacją sprzedaży, zrealizowane przez spółki z Grupy w poprzednich okresach sprawozdawczych inwestycje w rozwój potencjału skali działalności oraz poprawy jej efektywności, a także z wojną w Ukrainie.

Zarząd Pamapolu zwraca uwagę na wzrost kosztów operacyjnych wynikających ze wzrostu cen surowców produkcyjnych, opakowań, energii, paliw oraz na bardzo dużą dynamikę zmian na rynku frachtów marskich. Powyższe czynniki w sposób znaczący wpływają na marżę handlową, co przekłada się na wyniki finansowe.

Pamapol o przekładaniu kosztów na sieci handlowe

Dodatkowo spółka zwraca uwagę, że w sytuacji znacznego wzrostu kosztów produkcji, ceny sprzedaży do największych odbiorców, którymi są sieci handlowe, są korygowane z opóźnieniem, a każda zmiana cennika dla tych odbiorców jest poprzedzona długimi negocjacjami wynikającymi z ich silnej pozycji rynkowej.

Zarząd Pamapolu na bieżąco dokonuje obserwacji sytuacji na rynku surowcowym, podejmując działania mające na celu zminimalizowanie oddziaływania negatywnych uwarunkowań rynkowych na wyniki Grupy, wśród który należy wymienić suszę skutkującą zmniejszeniem wydajności (plonu) z warzyw, ogniska ASF (afrykańskiego pomoru świń) czy ptasią grypę wpływające na ceny surowców. 

Pamapol o wpływie wojny w Ukrainie na spółkę

Trwająca wojna w Ukrainie, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpływają zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce, jak też na pozostałych obsługiwanych przez Spółki rynkach w Europie i na świecie, przekładając się na sytuację na rynkach surowcowych.

Nie bez znaczenia dla działalności Spółek Grupy Pamapol pozostaje nasilenie się procesów inflacyjnych i zaostrzenie polityki pieniężnej, które to przekładają się na poziom kursów walutowych i wzrost stóp procentowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego producent nie jest w stanie w sposób jednoznaczny i wiarygodny określić wpływu powyższych czynników na dalszą działalność oraz osiągane przez spółki Grupy Kapitałowej wyniki finansowe.

Pamapol szuka poprawy wydajności

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Pamapol kontynuowały działania operacyjne i inwestycyjne mające na celu obniżenie kosztów operacyjnych, wzrost generowanej marży, zwiększenie wydajności poprzez poprawę efektywności przy zachowaniu wysokiej dbałości o jakość wyrobów gotowych, pracując jednocześnie nad nowymi konceptami i kategoriami produktowymi, rozwojem i optymalizacją procesów wytwórczych, a także pozyskiwaniem nowych rynków zbytu i poprawą bezpieczeństwa pracowników.© Portal Spożywczy 2022-08-07 18:59:11