Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Plantatorzy buraka cukrowego objęci procesem restrukturyzacyjnym sektora cukrowniczego

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Wnioski trzeba składać od 20 lostopada do 10 grudnia.


Autor: Agencja Rynku Rolnego
Data: 08-11-2009, 11:42

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni - plantatorzy buraka cukrowego, którzy utracili częściowo lub całkowicie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, prowadzą działalność rolniczą na obszarze gmin objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji, otrzymali w 2009 r. finansową pomoc z tytułu restrukturyzacji.

Celem działania jest modernizacja gospodarstw rolnych oraz ułatwienie producentom rolnym zmiany profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego. Pomoc przyznaje się na refundację części kosztów kwalifikowalnych zakupu nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej.

Budżet działania wynosi 10,324 mln EUR. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego lub listem poleconym nadanym w placówce pocztowej.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności od najwyższej do najniższej ilości cukru ustalonej w odniesieniu do każdego wnioskodawcy na podstawie wniosków producentów cukru o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej, a pomoc przyznawana będzie do wyczerpania środków finansowych.

Formularze wniosków oraz szczegółowe „Warunki przyznania i wypłaty pomocy dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji" można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

© Portal Spożywczy 2021-01-18 20:45:15