Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowe oznakowanie ekologiczne dla produktów spożywczych

Dnia 30 stycznia 2010 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego. Ten nowy akt prawny dotyczy stworzenia dobrowolnego programu przyznawania produktom jednolitego oznakowania związanego z ich ekologicznym charakterem.


Autor: Joanna Ziembicka - IGI Food Consulting
Data: 04-02-2010, 16:22

Ma on na celu promowanie produktów, które charakteryzują się wysokim poziomem efektywności ekologicznej, ze względu na wyeliminowanie z ich składu substancji stwarzających zagrożenie. Nowy program pomaga w realizacji wspólnotowej polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji, dążącej do ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko, zdrowie, klimat i zasoby naturalne.

Zgodnie z założeniami rozporządzenia, zostaną opracowane szczegółowe kryteria przyznawania specjalnego oznaczenia poszczególnym grupom produktów, w tym prawdopodobnie także środkom spożywczym i paszom. Z zakresu jego stosowania wyłączone zostały jedynie produkty lecznicze stosowane u ludzi oraz weterynaryjne, a także wszelkie wyroby medyczne.

W stosunku do żywności i pasz postanowiono, iż do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przeprowadzi badanie wykonalności opracowania kryteriów przyznawania oznaczeń tym produktom. Jeśli wyniki badania wypadną pomyślnie, na żywności można będzie dobrowolnie stosować nowy znak ekologiczny, pod warunkiem spełnienia ustanowionych przez Komisję kryteriów. Jednak niewykluczone, że do uzyskania pozwolenia na jego stosowanie konieczne będzie także posiadanie certyfikatu produktów ekologicznych, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wspomniany akt prawny wprowadza możliwość stosowania wspólnotowego logo na opakowaniach żywności ekologicznej, które od 1 lipca 2010 r. będzie obowiązkowe.
Wzór nowego oznakowania ekologicznego UE zawarty jest w załączniku II do rozporządzenia WE nr 66/2010.

 

© Portal Spożywczy 2021-04-13 09:25:37