Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Inflacja spadła do 3,0% r/r w II dzięki niższym cenom paliw, energii i bazie statystycznej

Inflacja konsumencka wyniosła 3,0% r/r w lutym czyli o 0,6 pp mniej, niż w styczniu, uważają analitycy ankietowani przez agencję ISB. Według nich, największy wpływ na poziom wskaźnika CPI ma przede wszystkim wzrost cen paliw, co połączone z rosnącą ubiegłoroczną bazą statystyczną umożliwiło spadek CPI.


Autor: ISB
Data: 12-03-2010, 16:46

Dwunastu uwzględnionych w ankiecie ISB ekonomistów oczekuje, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w lutym 3,0% r/r. Prognozy oscylują w wąskim przedziale 2,9% a 3,2%, przy średniej na poziomie 3,03%. na takim samym poziomie szacuje styczniowy poziom wskaźnika resort finansów.

Podstawowym czynnikiem działającym pozytywnie na ceny w lutym jest wyższa niż w poprzednich miesiącach ubiegłoroczna baza statystyczna w cenach paliw. Ten fakt, w połączeniu ze spadkiem cen paliw w lutym 2010 r. z powodu silnego złotego, znacząco obniżyła ceny w sekcji "transport" i cały wskaźnik CPI w drugim miesiącu 2010 r. Antyinflacyjnie działały także ceny nośników energii, których ceny w bieżącym roku nie wzrosły tak mocno jak na początku roku 2009, a więc również statystycznie wpłynęły na obniżkę wskaźnika CPI. Co prawda impulsem mogącym wpłynąć na wyższe ceny w tych grupach była bardzo mroźna i śnieżna zima, powodując zwiększone zapotrzebowanie na paliwa i energię czy gaz, ale w rzeczywistości dotyczyło to tylko początku miesiąca i znaczenie tego czynnika nie powinno być zbyt duże.

Natomiast impulsem podwyższającym inflację w lutym był wzrost cen w segmencie tradycyjnie drożejącym w zimie - owoców i warzyw. Jednak znaczne spadki lub stabilizacja w innych segmentach tego składnika koszyka inflacyjnego spowodują, że negatywny wkład cen żywności w lutową inflację będzie niewielki. Należy również pamiętać, że szacowanie danych GUS za pierwsze dwa miesiące roku jest zawsze obarczone bardzo dużym marginesem błędu z powodu zmiany koszyka inflacyjnego.

Coroczna zmiana wag w koszyku, odzwierciedlająca udział wydatków ponoszonych na poszczególne towary i usługi w ogólnej puli wydatków gospodarstw domowych tradycyjnie będzie miała miejsce przy okazji publikacji danych o CPI za luty W tym roku przewidywanie wpływu zmiany wag na inflację jest wyjątkowo trudne ze względu na ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze, które mogło w znaczący sposób zmienić zachowania i preferencje zakupowe konsumentów. Należy bowiem przypomnieć, że w ostatnich latach z powodu rosnących wynagrodzeń i zamożności społeczeństwa systematycznie spadał w koszyku udział żywności, a rósł dóbr trwałego użytku. Jednak biorąc pod uwagę zagrożenie kryzysem i związaną z tym większą skłonnością Polaków do oszczędzania w ostatnich 12 miesiącach, szczególnie na dobrach luksusowych, zmiany w koszyku mogą odbiegać od tych z ostatnich lat. Dodatkowo może z powodu drogich paliw i rosnących kosztów utrzymania mieszkań w 2009 r. także udział tych składowych koszyka inflacyj! nego może ulec zwiększeniu i mocno zmienić globalny poziom wskaźnika CPI.

Jednak niezależnie od nowego koszyka problem podwyższonej inflacji powinien zniknąć z rozważań analityków na dłuższy czas i inflacja powinna dość szybko kierować się w okolice 2,5-proc. celu Narodowego Banku Polskiego (NBP), a nawet chwilowo zejść w II połowie roku poniżej tej wartości. Niemniej, niezależnie od tego nikt nie oczekuje od Rady Polityki Pieniężnej (RPP) szybkiej redukcji stóp procentowych, spodziewając się takiego ruchu dopiero pod koniec bieżącego roku.

GUS poda dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty w poniedziałek, 15 marca, o godz. 14:00.

Poniżej prezentujemy najciekawsze opinie ankietowanych ekonomistów.

"W lutym prognozujemy, iż inflacja roczna obniżyła się do poziomu 3,2 % r/r. Miesięczny wzrost cen naszym zdaniem wyniósł 0,4 %. Ceny żywności w lutym zwiększyły się o 0,3 % m/m. Podobnie jak to miało miejsce w latach wcześniejszych największy wpływ na wzrost cen żywności miały tradycyjnie drogie w okresie zimowym owoce i warzywa. Pewien wpływ na wyższe ceny w tych kategoriach w lutym mogło mieć blisko 3-proc. osłabienie złotego do dolara. W lutym szacujemy wzrost cen paliw również na poziomie 0,3 % m/m. Spodziewamy się również, iż wzrosły opłaty za nośniki energii. Oczekujemy ponadto wzrostu cen w kategoriach zdrowie i usługi medyczne. Czynnikiem niepewności są ceny używek. Dalszy spadek inflacji, do poziomu założonego przez RPP, powinien nastąpić w drugim kwartale 2010 r." - ekonomista banku BPS Krzysztof Wołowicz.

"W lutym prognozujemy spadek inflacji do 3.0% z 3.6% w styczniu. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek inflacji w lutym w porównaniu do stycznia będzie niższa dynamika cen transportu. Wynika to z tego, że efekt niskiej bazy w cenach ropy i jego przełożenie na ceny paliw, który windował inflację w górę w ostatnich miesiącach, ulegnie w lutym zmniejszeniu (w lutym 2009 r. ceny ropy na światowych rynkach odbiły po wcześniejszych spadkach). Niższa inflacja w lutym będzie też wynikiem dalszego wyhamowania dynamiki cen użytkowania mieszkania i nośników energii za sprawą mniejszej skali podwyżek cen energii i opłat związanych z mieszkaniem niż to miało miejsce przed rokiem. Nieznacznie wyhamować powinno też tempo wzrostu cen żywności, za sprawą mocniejszego złotego i braku presji na wzrost cen w skali globalnej. Głównym czynnikiem ryzyka dla lutowej prognozy inflacji jest coroczna zmiana wag w koszyku, odzwierciedlająca udział wydatków ponoszonych na poszczególne towary i us! ługi w ogólnej puli wydatków gospodarstw domowych. Ocena wpływu zmiany wag na inflację w tym roku jest dodatkowo utrudniona ze względu na ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze, które mogło wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów. W ostatnich latach systematycznie spadał udział żywności w koszyku inflacyjnym, w związku z procesem spadku udziału wydatków na żywność w ogólnej puli wydatków wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Jednak biorąc pod uwagę, że ceny w tej kategorii rosną w tempie zbliżonym do tempa wzrostu cen ogółem, wpływ takiej ewentualnej rewizji na inflację powinien być niewielki. Z kolei jeśli, tak jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach, waga kategorii transport w koszyku inflacyjnym wzrośnie, przełoży się to na wyższą inflację, gdyż ceny transportu rosną szybciej niż inflacja ogółem" - główna ekonomistka Banku BPH Maja Goettig. (ISB)

"Prognozujemy, że w lutym wskaźnik inflacji wyniósł 3,0%, przy prognozie miesięcznego wzrostu cen żywności o 0,3%, paliw o 0,6% i nośników energii o 1,7%. Jednocześnie należy podkreślić, że prognoza lutowego wskaźnika inflacji jest obarczona wysoką niepewnością w związku z coroczną sporządzaną przez GUS zmianą wag w koszyku inflacyjnym, która powoduje, że często szereg inflacyjny przeliczony wg nowych wag skutkuje odmiennym od oczekiwań wynikiem inflacji rocznej w lutym (jak i korektą wskaźnika CPI za styczeń), nawet jeśli poprawnie oszacowane zostały miesięczne zmiany cen w poszczególnych kategoriach. W ubiegłym roku korekta wskaźnika inflacji za styczeń z tytułu zmiany koszyka inflacyjnego wyniosła 0,3 pkt. proc." - główny ekonomista banku PKO BP, Łukasz Tarnawa.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 09:58:13