Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Producenci za opóźnieniem zakazu kojców pojedynczych dla loch

Podczas głosownia na kwietniowym posiedzeniu komitetu związku unijnych producentów rolnych COPA-COGECA, 16 państw członkowskich UE opowiedziało się za opóźnieniem wprowadzenia zakazu utrzymywania loch ciężarnych w kojcach pojedynczych - podaje FAMMU/FAPA.

Jedynie Dania była za jego terminowym wprowadzeniem. Zgodnie z dyrektywą Rady nr 2008/120/WE, z dniem 1 stycznia 2013 r. lochy w okresie między 4 tygodniem po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać grupowo. Zdaniem producentów, za opóźnieniem terminu wymiany kojców przemawiają względy ekonomiczne - zmiana systemu utrzymywania loch wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jest jednak mało prawdopodobne, aby Komisja wyraziła zgodę na zmianę przepisów, gdyż podważyłoby to jej wiarygodność jako instytucji dbającej o wdrażanie prawa wspólnotowego. Poza tym, zgoda na odsunięcie w czasie zakazu stosowania kojców pojedynczych byłaby posunięciem niesprawiedliwym wobec tych producentów, którzy już zdołali zainwestować w kojce grupowe, ze względu na zakłócenie konkurencji.© Portal Spożywczy 2021-07-28 19:02:14