Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd: 550 mln zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

550 mln zł w 2009 r. przeznaczy rząd realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". To o 50 mln zł więcej niż przeznaczono na ten cel w roku 2008. Zwiększono również o 50 mln zł z 250 mln zł do 300 mln zł środki z budżetu państwa na realizację programu w częściach, którymi dysponują wojewodowie.


Autor: Katarzyna Walterska,portalspozywczy.pl
Data: 10-06-2008, 18:27

Uchwałę w tej sprawie przyjął rząd na posiedzeniu 10 czerwca 2008r. Dzięki decyzji Rady Ministrów wojewodowie w ostatnim roku realizacji programu będą dysponowali większymi środkami finansowymi na pomoc dla potrzebujących.

Przewidziano, że pomoc obejmie także te osoby, które dotąd nie miały możliwości skorzystania z darmowych posiłków, np. z powodu braku warunków technicznych czy zgody rodzica lub opiekuna na dożywianie dziecka.

Umożliwienie wojewodom przeznaczenia 20 proc. przyznanych województwu środków pozwoli doposażyć już istniejące punkty przygotowania i wydawania posiłków lub usprawnić ich dowóz.

Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy dot. programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wynika z niego, że uzasadnionych przypadkach będzie można zrezygnować z przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej w celu zapewnienia głodnym uczniom darmowego posiłku w szkole.

Nowe przepisy zakładają, że wydatki poniesione przez szkołę na udzielanie tej pomocy będą refundowane przez ośrodki pomocy społecznej. Jednocześnie przyjęto, że maksymalna liczba dzieci dodatkowo dożywionych w szkole nie może przekroczyć 10 proc. liczby dzieci żywionych w ramach programu wieloletniego. Nowe rozwiązania będą kosztowały w 2009 r. ok. 50 mln zł.

Z informacji przekazywanych przez dyrektorów i nauczycieli wynika, że w szkołach częste są przypadki głodnych dzieci pochodzących z rodzin, które spełniają bądź przekraczają kryteria dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w ramach programu dożywiania. Ich rodzice nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, natomiast nie zawsze dbają o to, by przygotować dziecku kanapki czy zapewnić wykupienie obiadu w szkolnej stołówce. Dzięki nowym przepisom możliwe będzie zapewnienie tej grupie dzieci podstawowego posiłku.

 

© Portal Spożywczy 2021-01-16 12:11:58