Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Opakowania stosowane w Europie

Mówiąc o wzrastającym systematycznie spożyciu różnych napojów oraz wód naturalnych, nie sposób nie wspomnieć o rodzajach i tendencjach w stosowanych opakowaniach. Analizując dane statystyczne publikowane zarówno przez poszczególne kraje, jak również przez Canadean, można zauważyć ciągle wzrastające znaczenie opakowania typu PET (politereftalen etylenu).


Autor: Wojciech Rutkowski
Data: 03-01-2011, 10:17

PET jako materiał na opakowania okazał się rozwiązaniem rewelacyjnym, dominującym przede wszystkim w branży napojowej, ale również dla wielu innych branż, w tym chemicznej, co może nieść negatywne skutki dla jego ponownego zastosowania (recyclingu) w przemyśle spożywczym.

O powodzeniu opakowania PET decyduje głównie fakt, iż jest to opakowanie lekkie, estetyczne, bezpieczne, relatywnie tanie oraz poddające się procesom recyclingu.

Procentową strukturę stosowanego opakowania w branży napojowej (wody naturalne, soft drinki, soki, nektary, inne napoje sporządzane z koncentratów owocowych i warzywnych) w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2009 prezentuje poniższe zestawienie opracowane przez ekspertów Canadeana(tabela 1).

W krajach europejskich opakowanie PET największą rolę odgrywa w produkcji naturalnych wód mineralnych i źródlanych.

W ciągu ostatnich 6 lat udział opakowań PET wzrósł z 78,8% do obecnych 85,4%. Odbyło się to głównie kosztem opakowań szklanych, których udział aktualnie kształtuje się na poziomie 13,9% (w roku 2004 wynosił on prawie 20%). Pozostałe rodzaje opakowań stosowanych przy rozlewaniu naturalnej wody mają znaczenie marginalne.

Znaczący, choć niższy udział opakowania PET posiadają w produkcji soft drinków, gdzie ich udział w 2009 r. wyniósł 70% (w 2004 roku 64,6%) oraz napojów wytwarzanych na bazie koncentratów owocowo-warzywnych. W tym przypadku produkowanych jest 52,7% wyrobów w opakowaniach PET (+ 5% od 2004 r.). W tej branży rośnie jednak - aczkolwiek nieznacznie - również znaczenie opakowań wykonanych ze szkła (aktualnie 25,7%). Natomiast mimo wzrastającego udziału PET w branży soków i nektarów, który w minionym roku był na poziomie 19,1%, decydujące znaczenie mają inne rodzaje opakowań (kartony, szkło, opakowania dla HORECA).

Niezależnie od rodzaju rozlewanego napoju w krajach Unii Europejskiej w każdym asortymencie podstawowym gabarytem używanego opakowania PET jest butelka o pojemności powyżej 51 cl.

Jej udział w zależności od asortymentu kształtował się w 2009 r. odpowiednio: wszystkie asortymenty - 86%; soft drinki - 81,5%; wody butelkowane - 88,6%; soki i nektary - 85,7%; inne na bazie koncentratów - 96,3%.

Struktura procentowa stosowanych opakowań w Polsce w branży napojowej podobna jest do struktury w całej Unii Europejskiej, choć w naszym przypadku jest nieco większe, mimo że maleje znaczenie, opakowań szklanych. Przedstawia się ona na przestrzeni ostatnich 6 lat następująco(tabela 2).

W przypadku rynku polskiego opakowania typu PET kluczowe znaczenie mają w rozlewaniu naturalnych wód mineralnych i źródlanych. W 2009 r. ten rodzaj opakowania stanowił 96,6% całej produkcji, podczas gdy w 2004 r. jego udział wynosił 86,2%.

Wysoki, choć stabilny jest jego udział w produkcji soft drinków (w minionym roku 76,1%). Natomiast dużo mniejsze znaczenie ma on dla producentów soków i nektarów (4,7%) oraz producentów innych napojów wytwarzanych na bazie koncentratów owocowych i warzywnych, gdzie udział ten wynosił w 2009 r. 11,9%.

W tych kategoriach dominują przede wszystkim opakowania szklane i kartonowe. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej dominującym gabarytem jest butelka PET o pojemności powyżej 51 cl. Największy udział mają one w kategorii naturalne wody butelkowane (ponad 90%) oraz soft drinki (83,1%). Generalnie zaś 86,4% wszystkich kategorii napojowych rozlewanych jest do tego formatu opakowania PET.

Struktura stosowanych opakowań w przemyśle rozlewniczym generalnie w większości krajów europejskich jest zbliżona do siebie.

Niemniej statystyki pokazują, że zdecydowanie powyżej średniej europejskiej sprzedaje się w Niemczech naturalnej wody w butelkach szklanych (26,5%), mimo iż udział ten wyraźnie się zmniejszył na przestrzeni ostatnich 6 lat. Jeszcze w 2004 r. wynosił on ponad 44%. Nadal relatywnie wysoki i stabilny jest udział wody rozlewanej do butelek wykonanych ze szkła we Włoszech, gdzie kształtuje się on na poziomie 18%. Z drugiej strony na rynku francuskim w kategorii "naturalne" prym wiodą opakowania typu PET (96,4% w 2009 r.). Natomiast z drugiej strony głównymi rodzajami opakowania używanymi w produkcji napojów produkowanych we Francji na bazie owoców i warzyw są opakowania metalowe i szklane. Generalnie jednak wszystkie statystyki potwierdzają rosnące i stabilne znaczenie w większości asortymentów opakowania typu PET praktycznie we wszystkich krajach europejskich.

© Portal Spożywczy 2020-10-22 13:53:59