Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jutrzenka Holding skupuje własne akcje

Erste Securities Polska wykonując postanowienia umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji, działając w imieniu własnym i na zlecenie Jutrzenki, nabył na własny rachunek 5.799 w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ GPWInfostrefa
Data: 14-04-2011, 09:36

Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,57 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 5.799 głosów, co stanowi 0,004% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska nabytych w dniu 13 kwietnia 2011 roku będzie właścicielem 2.320.997 akcji, co stanowi 1,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.320.997 głosów, co stanowi 1,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

© Portal Spożywczy 2021-04-12 09:15:58