Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Władze PKM Duda wybrały audytora sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Mięsnego Duda wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - firmę Ernst & Young Audit.

Z ww. podmiotem zawarta zostanie umowa na dokonanie przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych za półrocze 2011 i 2012 roku oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011 i 2012.

Umowa z ww. podmiotem zawarta zostanie na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej, wraz z wydaniem opinii i raportów z przeprowadzonego przeglądu i badania.© Portal Spożywczy 2021-09-24 08:14:54