Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zarząd Pamapolu rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką zależną Naturis

Celem połączenia spółek Pamapol i Naturis jest realizacja strategii dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Pamapol poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.

Pamapol liczy na: efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej racjonalne przepływy finansowe - wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz na obniżenie kosztów działalności.

Proces połączenia ma spowodować uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Pamapol, w ten sposób, że spółki zwiększy bezpośredni udział właścicielski w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) do poziomu 93,6% udziałów w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Obecnie Pamapol posiada pośrednio poprzez Naturis kontrolę nad 255.182 udziałami w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki WZPOW, co stanowi 74,9 % udziału w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

 © Portal Spożywczy 2021-09-24 05:13:49