Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Bronisze wypłacą dywidendę za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej spółki.

Jednocześnie WZA Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach przyjęło uchwałę o wysokości dywidendy i terminie płatności. Za każdą akcję właściciele otrzymają po 50 złotych brutto. Wypłata dywidendy za 2010 rok rozpocznie się w listopadzie.

 © Portal Spożywczy 2021-09-24 05:06:39