Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kolejny dobry rok dla browarów restauracyjnych oraz regionalnych

Zapowiada się kolejny udany rok dla piw z małych wytwórni. Tych restauracyjnych w najbliższych miesiącach może być w Polsce już niemal 40 - pisze "Rzeczpospolita".


Autor: Rzeczpospolita
Data: 26-03-2012, 08:08

Je­rzy Becz, pre­zes spół­ki QLT Re­stau­rant & Bar pro­wa­dzą­cej sieć sześciu lokali Bier­hal­le zapowiedział otwar­cie co naj­mniej pię­ciu ko­lej­nych. Pierw­sza z pla­no­wa­nych pi­wiar­ni ma po­wstać jesz­cze w tym ro­ku w War­sza­wie. Do 2014 r. Bier­hal­le po­ja­wi się ta­kże w Po­zna­niu i Gdań­sku. W ubie­głym ro­ku sprze­daż piw w czę­ści re­stau­ra­cji Bier­hal­le ro­sła w tem­pie dwu­cy­fro­wym. Ich wła­ści­ciel spo­dzie­wa się, że w tym ro­ku bę­dzie po­dob­nie - pisze "Rz".

Z mo­dy na re­stau­ra­cyj­ne pi­wa - obec­nie wa­rzy je w Pol­sce nie­mal 30 lo­ka­li - ko­rzy­sta nie tyl­ko Bier­hal­le. Fir­ma Mi­ni­bro­wa­ry.pl, któ­ra zaj­mu­je się otwie­ra­niem i wy­po­sa­ża­niem bro­wa­rów re­stau­ra­cyj­nych, ma sześć roz­po­czę­tych in­we­sty­cji.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że 2012 r. bę­dzie ko­lej­nym uda­nym ro­kiem ta­kże dla bro­wa­rów re­gio­nal­nych, któ­rych udział w ca­łym ryn­ku zdo­mi­no­wa­nym przez kon­cer­ny wy­no­si 5 - 6 proc. W 2011 r. ich łącz­na sprze­daż zwięk­szy­ła się o nie­mal jed­ną dzie­sią­tą, pod­czas gdy śred­ni po­pyt na pi­wo po­szedł w gó­rę o ok. 5 proc. - czytamy w "Rz".

© Portal Spożywczy 2021-03-06 03:28:38