Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Będą nowe przepisy ws. bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych

Resort środowiska poinformował, że pracuje nad wdrożeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy Seveso III. Nowe przepisy przyczynią się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i zapobiegania awariom w zakładach przemysłowych stosujących niebezpieczne chemikalia.

Jak podkreśliło MŚ w komunikacie, podniesieniu stanu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, mają służyć przede wszystkim bardziej wnikliwe kontrole. Dyrektywa ustala m.in. minimalne częstotliwości ich przeprowadzania. Przykładowo w razie poważnego naruszenia przepisów przez zakład przemysłowy, kolejna kontrola musi się odbyć w ciągu pół roku.

Seveso III wprowadzi też poważne zmiany unormowań, związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych. "Przedsiębiorstwa o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, będą musiały dostarczyć stosowną analizę dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego" - podało ministerstwo. Zakłady o dużym ryzyku (ZDR) będą musiały w swoich raportach bezpieczeństwa uwzględniać scenariusze poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych.

Resort środowiska podkreślił, że nowe prawo pozwoli na łatwiejszy publiczny dostęp do informacji o poziomie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Powszechnie dostępnymi danymi będą m.in. "ogólne informacje o poważnych zagrożeniach mogących wystąpić w zakładzie oraz ich skutkach dla ludzi i środowiska".

Jak poinformowało ministerstwo, głównym celem Seveso III, z punktu widzenia przedsiębiorców, jest dostosowanie obecnych regulacji dyrektywy Seveso II "do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, zawartego w rozporządzeniu CLP (Classification, Labelling, Packaging - Klasyfikacja, Znakowanie, Pakowanie)". Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają w UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, oparty na Globalnie Zintegrowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów GHS (Global Harmonised System) - podał resort.

MŚ przypomniało, że nowa dyrektywa była negocjowana w czasie polskiej prezydencji. "Wówczas udało się wypracować większość jej zapisów" - podkreślił resort.

Dyrektywa Seveso III została przyjęta w czerwcu br. podczas posiedzenia Rady UE ds. Ogólnych. Zastąpi ona dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Seveso II). Nowe przepisy mają zostać wdrożone do 1 czerwca 2015 roku.© Portal Spożywczy 2021-09-17 00:31:42